Rapport 9/2023 Lokal medvirkning i plansaker

Kommunerevisjonen har undersøkt om Oslo kommune legger til rette for tilstrekkelig lokal medvirkning i planprosesser.

Problemstilling:

Legger Oslo kommune til rette for at det sikres tilstrekkelig lokal medvirkning i planprosesser?

Dette er undersøkt gjennom en forvaltningsrevisjon av bydelsutvalgenes medvirkning i plansaker og gjennom en oppfølging etter rapport 16/2019 Medvirkning i reguleringsplaner.

Bakgrunn:

Medvirkning innebærer at berørte innbyggere, grupper og myndigheter har rett til å delta i og påvirke planer før folkevalgte vedtar dem. Ifølge Kommuneplan for Oslo 2018 skal lokal medvirkning skape entusiasme, nye møteplasser og et mer inkluderende lokalsamfunn der flere deltar. Dette innebærer at blant annet beboere og bydeler involveres og bidrar i planarbeidet gjennom gode medvirkningsprosesser. I en rekke saker er bydelsutvalgene høringsorgan og uttaler seg blant annet om planforslag. Bydelsutvalgenes medvirkning er viktig i denne typen saker på grunn av bydelenes nærhet til innbyggerne og kjennskap til innbyggernes levekår, behov og ønsker.

Bystyret vedtok 21. juni 2017 (sak 195) at Oslo kommune skal være en foregangskommune innen medvirkningsprosesser. Bystyret ba byrådet legge denne målsettingen til grunn for sitt arbeid.

Lenke til rapporten fra forvaltningsrevisjonen:

Rapport 9/2023 Lokal medvirkning i plansaker (PDF)

En kort oppsummering av undersøkelsen:

Presentasjon av rapporten (PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 53/2023:

Lenke til behandlingen (PDF)