Rapport 9/2022 Eierskapskontroll av Fjellinjen AS

Kommunerevisjonen har vurdert om Oslo kommunes eierskapsutøvelse i Fjellinjen AS ble ivaretatt i tråd med aksjeloven, bystyrets vedtak og forutsetninger og etablerte normer for god eierstyring i perioden 2019–2021. Byråden for næring og eierskap har ivaretatt eierskapsutøvelsen i denne perioden. Basert på egenerklæringene og tilhørende dokumentasjon er det Kommunerevisjonens vurdering at eierskapsutøvelsen på flere områder ble gjennomført i samsvar med krav og føringer. Samtidig viser kontrollen at det var noen svakheter og mangler ved eierskapsutøvelsen.

Bakgrunn:

Fjellinjen AS er et bompengeselskap som ble etablert i 1986. Selskapet eies av Oslo kommune (60 prosent) og Viken fylkeskommune (40 prosent). Selskapets hovedoppgave er å bidra til å finansiere utbyggingen av transportsystemer i Oslo og omegn. Selskapet krever inn bompenger på vegne av Oslopakke 3, som er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk. Bompenger er selskapets eneste finansieringskilde. I 2020 ble Fjellinjens AutoPASS utstedervirksomhet solgt til Fremtind Forsikring AS som følge av bompengereformen.

Formål:

Formålet med Kommunerevisjonens eierskapskontroll har vært å gi informasjon til kontrollutvalget og bystyret om Oslo kommunes utøvelse av eierskapet i Fjellinjen AS i perioden 2019–2021, og eventuelt kunne bidra med forbedring på området.

Eierskapskontroll er en avgrenset kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper som kommunen eier alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner. Eierskapskontrollen undersøker om eierskapsutøvelsen utføres i samsvar med gjeldende lover og bystyrets vedtak og forutsetninger og i tråd med beste praksis.

Problemstilling:

Utøves kommunens eierinteresser i Fjellinjen AS i samsvar med bystyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring?

Lenke til rapporten:

Rapport 9/2022 Eierskapskontroll av Fjellinjen AS (PDF)