Rapport 9/2021 Koordinering for barn og unge med stort hjelpebehov

Kommunerevisjonen har undersøkt om Bydel Sagene og Bydel Vestre Aker hadde lagt til rette for en tilfredsstillende koordinering av tilbudet til familier som har barn og unge med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.

Hovedbudskap:

Undersøkelsen viste at Bydel Sagene ikke i tilstrekkelig grad til rette for tilfredsstillende koordinering. Noen familier med barn med hjelpebehov fikk tett oppfølging av en koordinator. Men det var lite planmessighet og struktur i samordningen av tjenester, og bydelen sikret ikke alltid en ny koordinator når en koordinator sluttet. Bydel Vestre Aker la på mange områder til rette for tilfredsstillende koordinering. Samtidig var det noen mangler og svakheter. Det tok i noen tilfeller tid å få en koordinator, og det var risiko for at ikke alle koordinatorer ivaretok rollen som forutsatt. Bydelen manglet også et tilbud om veiledning til pårørende. I begge bydelene hadde koordinatorene sjelden direkte kontakt med barna, og bydelene syntes i for stor grad å overlate til de pårørende å sette seg inn i rettigheter.

Bakgrunn:

Bydelene har ansvar for å tildele kommunale helse- og omsorgstjenester tilpasset den enkeltes behov. For personer med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester skal kommunen tilby en koordinator. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker samt sikre samordning av tjenestetilbudet. Brukermedvirkning, individuell plan og koordinator er viktige verktøy for å sikre et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud for barnet og familien.

Tverrfaglige tjenester skal bidra til at barna og ungdommene skal kunne utnytte sitt potensial og ha best mulig helse og livskvalitet. Koordinering av tjenester fra bydelens side er også viktig for at ikke foreldrene skal bruke mer tid og krefter enn nødvendig på å navigere i systemer og samordne tjenester..

Formål:

Formålet med undersøkelsen har vært å gi kontrollutvalget og bystyret informasjon om bydelenes koordineringstilbud til familier med barn og unge med stort hjelpebehov. Formålet har også vært å bidra til kommunens forbedringsarbeid på området.

Problemstilling:

  • Har bydelene lagt til rette for tilfredsstillende koordinering av tilbudet til familier med barn og unge med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester?

Anbefalinger:

Kommunerevisjonen anbefaler at Bydel Sagene iverksetter tiltak for å sikre

• kontinuitet i oppfølgingen når en koordinator slutter eller har langvarig fravær

• samordning og målrettethet i oppfølgingen av barn og unge med hjelpebehov

• at pårørende gis relevant informasjon om rettigheter og tilbud

Kommunerevisjonen anbefaler at Bydel Vestre Aker iverksetter tiltak for å sikre

• at pårørende gis relevant informasjon om rettigheter og tilbud

• at pårørende får veiledning

• at avlastning kommer raskt på plass for familier som har fått vedtak om avlastning

Kommunerevisjonen anbefaler videre at begge bydelene vurderer tiltak for å styrke barns medvirkning.

Kommunerevisjonen anbefaler Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester å følge opp eventuelle tiltak som bydelene varsler etter denne forvaltningsrevisjonen.

Last ned rapporten:

Rapport 9/2021 Koordinering for barn og unge med stort hjelpebehov