Rapport 9/2020 Tilsyn og brannforebyggende arbeid

Kommunerevisjonen har undersøkt Brann- og redningsetatens forebyggende arbeid for å sikre tilgjengelighet til særskilte brannobjekter. Brann- og redningsetaten hadde etablert et omfattende system for å vurdere risiko. Det var imidlertid flere mangler og svakheter ved etatens risikovurderinger. Det manglet for eksempel dokumenterte vurderinger av en rekke risikoområder, og listen over særskilte brannobjekt var ikke oppdatert. Etatens tilgang til brannobjekter var i begrenset grad tema i risikovurderingene. Antall gjennomførte tilsyn av særskilte brannobjekt var for lavt. I de kontrollerte tilsynene fremgikk det ikke alltid om tilgangen til brannobjekter var undersøkt. Tilgjengeligheten var imidlertid i all hovedsak tilfredsstillende ved ni undersøkte bygninger. Brann- og redningsetaten hadde ikke gjennomført vurderinger av hvilke samarbeidspartnere som ville gi størst effekt i det forebyggende arbeidet, og heller ikke etablert et formelt samarbeid med Plan- og bygningsetaten eller Bymiljøetaten.

Bakgrunn:

Det er viktig at forholdene i og rundt byggverk er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv og trygg rednings- og slokkeinnsats når en brann oppstår. Kommunen skal etter lov om brann- og eksplosjonsvern § 9 «sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte». Etter § 11 skal brannvesenet blant annet gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker og gjennomføre brannforebyggende tilsyn.

1. januar 2016 kom det en ny forskrift om brannforebygging. Forskriften innebar at brannvesenet i langt større grad enn tidligere skulle ha en risikobasert tilnærming til sitt forebyggende arbeid. For eksempel skulle kommunen føre risikobaserte tilsyn med særskilte brannobjekter, mens det tidligere var bestemt i forskrift hvor mange tilsyn som skulle gjennomføres for de ulike objektene. Dette innebar at Brann- og redningsetaten var nødt til å legge om sitt brannforebyggende arbeid og tilsynsarbeid.

Formål:

Formålet med undersøkelsen har vært å belyse Brann- og redningsetatens arbeid med risikovurderinger og tilsyn knyttet til særskilte brannobjekter, herunder objekters tilgjengelighet. Vi har også sett på hvorvidt Plan- og bygningsetaten har fulgt opp innkomne meldinger om mulige ulovligheter vedrørende brannvesenets tilgang til brannobjekter. Eventuelle påpekte avvik, mangler eller svakheter kan bidra til tiltak på politisk og administrativt nivå.

Problemstilling:

Gjennomfører brannvesenet nødvendig forebyggende arbeid for å sikre tilgjengelighet til særskilte brannobjekter?

Anbefalinger:

Kommunerevisjonen anbefaler Brann- og redningsetaten å:

  • gjennomføre tiltak for å styrke risikovurderingene i det brannforebyggende arbeide
  • gjennomføre tiltak for å sikre at listen over særskilte brannobjekt er fullstendig og oppdater
  • vurdere tiltak for å øke tilsynsfrekvensen
  • vurdere tiltak for å øke antall brannevalueringer og læringsutbyttet av disse
  • vurdere tiltak for å styrke samarbeidet med andre aktører

Kommunerevisjonen anbefaler byråden for miljø og samferdsel å følge opp Brann- og redningsetatens arbeid med brannforebygging i styringsdialogen med etaten.

Last ned rapporten:

Rapport 9/2020 Tilsyn og brannforebyggende arbeid