Rapport 9/2019 Dispensasjoner og oppfølging av mulige ulovligheter

Kommunerevisjonen har undersøkt Plan- og bygningsetatens dispensasjonspraksis og oppfølging av mulige ulovligheter i og utenfor byggesaker. Oppmerksomheten har først og fremst vært rettet mot saker knyttet til småhusbebyggelsen.

De fleste dispensasjonssaker var tilstrekkelig opplyst. Samtidig var det saker der Plan- og bygningsetaten tok til behandling søknader med mangler ved begrunnelse og nabovarsling. I de fleste dispensasjonssaker hadde Plan- og bygningsetaten vurdert om vilkårene for å gi dispensasjon var oppfylt. Det var samtidig flere saker der det var mangler og svakheter ved etatens begrunnelse av dispensasjonsvedtakene.

Mangler og svakheter ved Plan- og bygningsetatens opplysning og oppfølging av mulige ulovligheter i og utenfor byggesaker hadde et omfang som etter Kommunerevisjonens vurdering ikke var tilfredsstillende.

Det at etaten ikke hadde etablert mer systematiske verktøy for å få bedre tilgang til og oversikt over egen praksis i dispensasjonssaker, og det at saksbehandleres oversikt og hensyntaken til risikofaktorer i byggesaker ikke i større grad var systematisert, kunne gi økt risiko for ulikheter i saksbehandlingen.

Bakgrunn

I senere tid har det i media og til bystyrets organer kommet informasjon og varsler som kan tyde på svakheter i kommunens byggesaksbehandling. Områdene som varslerne har trukket frem, inkluderer blant annet at byggesaker ikke er godt nok opplyst, at tiltakshavere gir uriktige opplysninger, og at det er mangelfull oppfølging og befaring etter tips om ulovligheter. Også kontrollutvalget og Kommunerevisjonen har mottatt henvendelser hvor det reises spørsmål ved byggesaksbehandlingen i Oslo kommune, herunder blant annet dispensasjonspraksisen og oppfølgingen av påstander om ulovligheter.

Formål

Kommunerevisjonen har undersøkt Plan- og bygningsetatens dispensasjonspraksis i byggesaker og etatens oppfølging av mulige ulovligheter i og utenfor byggesaker.

Problemstilling

Undersøkelsen har hatt følgende to hovedproblemstillinger:

  • Er Plan- og bygningsetatens dispensasjonspraksis tilfredsstillende?
  • Er Plan- og bygningsetatens oppfølging av mulige ulovligheter i byggesaker tilfredsstillende?

Anbefalinger

Til Plan- og bygningsetatens dispensasjonsbehandling anbefaler Kommunerevisjonen at etaten iverksetter tiltak for å sikre

  • at begrunnet søknad foreligger for alle dispensasjonsforhold som tas til behandling, og at det i nabovarslene opplyses om behovet for dispensasjon
  • at vedtak begrunnes med tilstrekkelig og relevant drøfting av vilkårene for dispensasjon

Til Plan- og bygningsetatens oppfølging av mulige ulovligheter anbefaler Kommunerevisjonen at etaten

  • vurderer tiltak for å sikre en systematisk tilnærming til risikofaktorer i byggesaker
  • vurderer tiltak for å sikre at mulige og konstaterte ulovligheter i og utenfor byggesaker følges tilstrekkelig opp

Til Plan- og bygningsetatens saksbehandling i byggesaker og ulovlighetssaker anbefaler Kommunerevisjonen at etaten

  • vurderer ytterligere tiltak for å sikre likebehandling og tilstrekkelig kvalitetssikring

Kommunerevisjonen anbefaler Byrådsavdeling for byutvikling å følge opp undersøkelsens funn og anbefalinger i styringsdialogen med Plan- og bygningsetaten.

Last ned rapporten

09-2019 Dispensasjoner og oppfølging av mulige ulovligheter - Pla…pdf 2,0MB