Rapport 8/2024 Kontroll av skjenkesteder

Kommunerevisjonen har undersøkt Næringsetatens arbeid med kontroll av skjenkesteder. Undersøkelsen viser at Næringsetaten hadde iverksatt tiltak som bidro til tilfredsstillende kontroll av skjenkesteder. Samtidig viser undersøkelsen at det var mangler og svakheter i etatens arbeid.

Problemstilling:

Er Næringsetatens kontroll av skjenkesteder tilfredsstillende?

Bakgrunn:

Næringsetaten har ansvaret for å gjennomføre kommunens søknadsbehandling og kontroll av bevillinger etter serveringsloven og alkoholloven. Etaten jobber blant annet for å redusere skadelig alkoholforbruk og for at det skal være seriøs drift av serverings-, salgs- og skjenkesteder i Oslo. Kommunens alkoholpolitiske målsettinger er formulert i Alkoholpolitisk handlingsplan for Oslo kommune 2021–2024.

Oslos restaurant- og utelivsnæring er en viktig bransje i Oslo kommune. Næringen skaper mange arbeidsplasser og bidrar til gode og varierte kulturopplevelser for innbyggere og tilreisende. Alkohol er ikke en ordinær vare og har et stort skadepotensial for konsumenten og for samfunnet. Dette speiles i gjeldende regelverk og i nasjonale og internasjonale mål om å redusere skadelig alkoholbruk.

Utelivet som bransje er spesielt utsatt for økonomisk kriminalitet, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Kommunen skal gjennom sin kontrollvirksomhet bidra til å fjerne useriøse aktører og forebygge kriminell aktivitet i utelivet.

Lenke til rapporten fra forvaltningsrevisjonen:

Rapport 8/2024 Kontroll av skjenkesteder (PDF)

En kort oppsummering av undersøkelsen:

Presentasjon av rapporten(PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 42/2024:

Lenke til behandlingen