Rapport 8/2023 Regnskapsrevisjonen 2022 – oppsummering av utvalgte undersøkelser

De presenterte undersøkelsene vil sammen med øvrige resultater fra årets regnskapsrevisjon, danne grunnlag for konklusjoner i revisjonsberetningene til regnskapene til bykassen, lånefondet og foretakene.

Kontrollutvalget har regnskapene til behandling i sitt møte 18. april 2023. Gjennomgang av internkontroll og regelverksetterlevelse på ulike områder innenfor økonomiforvaltningen er en del av regnskapsrevisjonen av Oslo kommune, og skal bidra til å sikre at kommunens regnskap er avlagt uten vesentlig feilinformasjon og være et bidrag til å forebygge og avdekke misligheter og feil.

Rapporten viser at det er avdekket enkelte svakheter i internkontrollen, uten at det har hatt betydning for Kommunerevisjonens konklusjon på kommunens avlagte regnskaper, med unntak av forbehold i revisjonsberetningen til Boligbygg Oslo KF og for revisjonsberetningen til bykassen, lånefondet og det konsoliderte regnskapet, se omtale i rapportens kapittel 1.1.3. Kommunerevisjonen vurderer det som en vesentlig mangel ved den økonomiske internkontrollen når det over tid er forbehold i revisjonsberetningene til de terminvise skattemeldingene for merverdiavgiftskompensasjon.

Lenke til rapporten fra regnskapsrevisjonen:

Rapport 8/2023 Regnskapsrevisjonen 2022 (PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 37/2023:

Lenke til behandlingen (PDF)