Rapport 8/2022 Eierskapskontroll - Oppfølgingen av Oslomodellen og samfunnsansvar

Kommunerevisjonen har vurdert byråden for miljø og samferdsel, byråden for næring og eierskap og havnestyrets eieroppfølging av selskapene Sporveien AS, Fortum Oslo Varme AS, Hafslund Eco AS, Spir Oslo AS og HAV Eiendom AS’ ivaretakelse av samfunnsansvar og etterlevelse av Oslomodellen i perioden 2018–2021.

Byrådene og havnestyret hadde i generalforsamling gjort Oslomodellen gjeldende i de fire heleide selskapene og fulgt opp selskapenes implementering av Oslomodellen. To av selskapene hadde unntak fra Oslomodellen som eierne aksepterte.
Eierskapskontrollen reiser spørsmål om byråden for miljø og samferdsel og byråden for næring og eierskap i tilstrekkelig grad hadde sikret seg informasjon om avdekket risiko knyttet til samfunnsansvar og håndteringen av den.

Bakgrunn:

Byrådets mål har vært å føre en aktiv eierskapspolitikk som sikrer fellesskapet større inntekter og setter selskapene i stand til å utvikle seg videre (Byrådsplattform 20192023). I undersøkelsesperioden (2018–2021) har det i alle vedtatte budsjetter vært en målsetting at «Oslo kommune skal ha et aktivt og godt eierskap». Byrådet har også tydelig framhevet at «Oslo kommune skal gå i front i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sørge for et anstendig arbeidsliv», jf. byrådsplattformen.

Formål:

Formålet med Kommunerevisjonens eierskapskontroll har vært å informere om kommunens oppfølging av Oslomodellen og samfunnsansvar i kommunalt eide selskaper og eventuelt bidra til forbedringer på området.

Problemstilling:

Undersøkelsens hovedproblemstillinger har vært:
•Har eier fulgt opp at selskapene har implementert Oslomodellen?
•Er eiers oppfølging av selskapers ivaretakelse av samfunnsansvar tilfredsstillende?

Lenke til rapporten:

Rapport 8/2022 Eierskapskontroll - Oppfølgingen av Oslomodellen og samfunnsansvar (PDF)