Rapport 8/2020 Barneverntjenestens bruk av tolketjenester

Kommunerevisjonen har gjennomført en forvaltningsrevisjon av barneverntjenestene i Bydel Grorud og Bydel Søndre Nordstrands bruk av tolk. Bydel Grorud hadde etablert en tolkekatalog og rutiner som et stykke på vei kunne bidra til forsvarlig bruk av tolketjenester. Bydel Søndre Nordstrand hadde ikke tilsvarende rutiner. Det var svakheter og mangler ved begge bydelenes bruk av tolketjenester i barnevernet. Blant annet ble tolketjenester bestilt og brukt uten at det i tilstrekkelig grad ble stilt krav til tolkens kvalifikasjoner. Barneverntjenestene brukte ikke alltid tolk selv om det var indikasjon på behov. Det var eksempler på at nærstående ble brukt som tolk, og bydelenes praksis knyttet til habilitetsvurderinger var ikke tilfredsstillende. Det var mangelfull dokumentasjon og lite opplæring av ansatte knyttet til bruk av tolk. Dette ga risiko for at tolkebruken ikke bidro til medvirkning, god kommunikasjon, forsvarlig saksbehandling og rettsikkerhet for barn og foresatte.

Bakgrunn:

Barnevernets saksbehandling og vedtak kan få inngripende følger for barn og voksne. At barnevernet og klienter forstår hverandre og kommuniserer godt, er en grunnleggende forutsetning for at barneverntjenesten skal kunne fatte vedtak på et så riktig og fullstendig grunnlag som mulig og dermed kunne yte forsvarlige tjenester. God kommunikasjon vil også kunne bidra til økt tillit til barnevernet. Dersom barnet eller barnets familie ikke behersker norsk i tilstrekkelig grad, er det derfor normalt nødvendig for barneverntjenesten å bruke tolk i saksbehandlingen.

Ved inngangen til 2018 bodde det cirka 220 000 personer med en annen landbakgrunn enn norsk i Oslo. Denne gruppen består per definisjon av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre og omtales som innvandrerbefolkningen. Litt over 20 prosent av disse hadde 5 år eller kortere botid i Norge. Innvandrerbefolkningen er ujevnt fordelt i byen. Den varierer fra 17 prosent i bydelene Vestre Aker, Nordre Aker og Nordstrand til over 50 prosent i bydelene Stovner, Alna og Søndre Nordstrand.

En rekke evalueringer og forskningsrapporter har påpekt at underforbruk av profesjonelle tolker i barnevernet er bekymringsfullt og kan utgjøre en trussel mot rettssikkerheten for personer med minoritetsbakgrunn (IMDi 2008; Kriz og Skivenes 2010; Paulsen mfl. 2014; Berg mfl. 2017). Pasient- og brukerombudet i Oslo har over flere år tatt opp bekymring knyttet til bruk av tolk og ivaretakelse av barnets og familiens rettssikkerhet, og vist til at det både kan være vanskelig å få tak i tolk, og at kvaliteten på tolkene varierer i for stor grad. Å gjennomføre gode møter og samtaler med tolk krever kunnskap hos de ansatte i barneverntjenesten. Anbefalinger for bestilling og bruk av tolk i offentlig sektor fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) understreker lederansvaret for å sikre at det er etablert interne rutiner for bestilling, kvalitetssikring, bruk og betaling av tolketjenester, og at rutinene er godt kjent og brukt blant de ansatte.

Formål:

Formålet med undersøkelsen har vært å gi kontrollutvalget og bystyret informasjon om hvordan bydelenes barneverntjenester benytter tolk, og avdekke eventuelle forbedringsmuligheter.

Problemstilling:

Sikrer barnevernet i bydelene forsvarlig bruk av tolketjenester for å kommunisere med barn og familier?

Anbefalinger:

Kommunerevisjonen anbefaler Bydel Grorud og Bydel Søndre Nordstrand å iverksette tiltak for å sikre at:

• behov for tolk vurderes på en mer enhetlig måte

• tolk med tilstrekkelige kvalifikasjoner bestilles og brukes

• tolkens habilitet vurderes av barneverntjenesten

• tolk brukes der det er behov for dette

• sentrale vurderinger og beslutninger knyttet til bruk av tolk dokumenteres

Videre anbefaler Kommunerevisjonen at begge bydelene vurderer tiltak for å bedre planleggingen og gjennomføringen av samtaler med tolk, herunder tiltak knyttet til evaluering og opplæring.

Kommunerevisjonen anbefaler at byråden for oppvekst og kunnskap vurderer behovet for tiltak for å sikre forsvarlig bruk av tolk i barnevernet i alle bydelene.

Last ned rapporten:

Rapport 8/2020 Barneverntjenestens bruk av tolketjenester - Bydel Grorud og Bydel Søndre Nordstrand