Rapport 8/2019 Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten

Kommunerevisjonen har undersøkt om bydelene hadde sikret kontinuitet i oppfølgingen av den enkelte bruker i hjemmetjenesten. Undersøkelsen er dels rettet mot alle bydelene, dels er bydelene Bjerke og Stovner undersøkt nærmere, og bydelene Nordre Aker og Østensjø og byråden for eldre, helse og arbeid er omfattet av en oppfølging etter Kommunerevisjonens rapport 19/2017 Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten.

Undersøkelsen i alle bydelene viser i likhet med Kommunerevisjonens rapport 19/2017 at antall ulike ansatte i hjemmesykepleien på besøk per bruker var av et slikt omfang at det kunne medføre risiko for manglende kontinuitet i oppfølgingen av den enkelte bruker. Det var variasjoner mellom bydelene.

Det var flere svakheter og mangler i Bydel Bjerkes og Bydel Stovners arbeid med å sikre kontinuitet i oppfølgingen av den enkelte bruker i hjemmetjenesten.

Byråden for eldre, helse og arbeid, Bydel Nordre Aker og Bydel Østensjø hadde i tråd med bystyrets vedtak benyttet funn fra rapport 19/2017 i utviklingsarbeidet.

Formål

Formålet med undersøkelsen har vært å undersøke og eventuelt bidra til forbedring av kvaliteten i bydelenes hjemmetjenester. Informasjon om eventuelle svakheter og mangler i kvaliteten på bydelenes oppfølging av brukere av hjemmetjenester kan gi viktig og etterspurt informasjon til bystyrets organer samt gi grunnlag for forbedringsarbeid i bydelene.

Problemstilling

Undersøkelsens hovedproblemstilling er: Sikrer kommunen kontinuitet i oppfølgingen av den enkelte bruker i hjemmetjenesten?

For å besvare problemstillingen har vi undersøkt om bydelene sikrer forhold som

  • tilstrekkelig og kvalifisert personell i det løpende arbeidet, herunder norskkunnskaper
  • nødvendig og oppdatert informasjon til ansatte av betydning for tjenesteytelsen til den enkelte bruker, herunder hvordan informasjonsflyten rundt brukerens situasjon og hjelpebehov sikres
  • mest mulig kontinuitet i personell for den enkelte bruker
  • brukermedvirkning

Anbefalinger

Kommunerevisjonen anbefaler byråden for eldre, helse og arbeid og alle bydelene å vurdere ytterligere tiltak for å sikre

  • tilstrekkelig og kvalifisert bemanning i tråd med brukernes bistandsbehov
  • så langt som mulig å begrense antall personer brukere av hjemmesykepleie mottar hjelp fra

Kommunerevisjonen anbefaler bydelene Bjerke og Stovner å iverksette tiltak for

  • å sikre tilstrekkelige norskkunnskaper hos alt personell i hjemmetjenesten
  • å sikre dokumentasjon av relevante og nødvendige opplysninger i brukernes journaler
  • så langt som mulig å begrense antall personer brukere av praktisk bistand mottar hjelp fra

Last ned rapporten

08-2019 Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten.pdf 6,8MB