Rapport 7/2024 Overordnet styring og koordinering av overvannshåndtering

Kommunerevisjonen har undersøkt om den overordnede styringen og koordineringen av kommunens arbeid med overvannshåndtering sikrer tilfredsstillende framdrift og samhandling. Forvaltningsrevisjonen omfatter Byrådsavdeling for byutvikling, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Plan- og bygningsetaten og Vann- og avløpsetaten

Problemstilling:

Sikrer den overordnede styringen og koordineringen tilfredsstillende framdrift og samhandling i kommunens arbeid med overvannshåndtering?

Bakgrunn:

Overvannshåndtering er omtalt som det viktigste klimatilpasningstiltaket for Oslo kommune. Oslo kommune opplever allerede mer intense nedbørshendelser, lengre perioder med nedbør og mer vinternedbør som kommer som regn. Flere nedbørsrekorder ble slått i Oslo i 2023. Fram mot 2100 er det forventet at episoder med kraftig nedbør vil øke vesentlig. Kommunens tilpasning til klimaendringer, deriblant håndtering av overvann, skjer i et tverrsektorielt og tverretatlig samarbeid.

Kommunerevisjonen har undersøkt om den overordnede styringen og koordineringen av kommunens arbeid med overvannshåndtering sikrer tilfredsstillende framdrift og samhandling. Undersøkelsen inkluderer en kartlegging av status for gjennomføring av tiltak i kommunens Handlingsplan for overvannshåndtering og utvalgte politiske føringer etter bystyrets behandling av handlingsplanen.

Lenke til rapporten fra forvaltningsrevisjonen:

Rapport 7/2024 Overordnet styring og koordinering av overvannshåndtering (PDF)

En kort oppsummering av undersøkelsen:

Presentasjon av rapporten(PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 41/2024:

Lenke til behandlingen