Rapport 7/2022 Kostnadsoverskridelser i store og unike investeringsprosjekter

Kommunerevisjonen har undersøkt hva som ble oppgitt som årsaker til kostnadsoverskridelser i prosjektene Ny vannforsyning, Nye Jordal amfi, Nye Deichmanske hovedbibliotek og Nytt Tøyenbad som alle lå an til å overstige eller hadde oversteget kostnadsrammen per 1. desember 2021. Videre er det undersøkt om overordnet styring på områder med kostnadsoverskridelser i prosjektet Ny vannforsyning har vært tilfredsstillende.

Bakgrunn:

Oslo kommune gjennomfører investeringer for flere milliarder kroner årlig. De fleste prosjektene har preg av gjentagelser, for eksempel bygging av skoler, barnehager og sykehjem. Kommunen gjennomfører også investeringsprosjekter som i stor grad er enkeltstående prosjekter innenfor sitt område. Slike prosjekter har en iboende større usikkerhet siden det er færre erfaringer å hente fra tidligere gjennomførte prosjekter. Videre kan slike prosjekter være sårbare på grunn av færre leverandører og kompliserte tekniske løsninger som gir usikkerhet i prisnivået.

Formål:

Formålet med undersøkelsen har vært at den skulle bidra til å synliggjøre årsaker til overskridelser i unike investeringsprosjekter og betydningen av prosjektstyring.

Undersøkelsens problemstillinger har vært:

1. Hva har vært årsaker til at økonomiske rammer overstiges i store og unike investeringsprosjekter?
2. I hvilken grad har det vært en tilfredsstillende overordnet prosjektstyring i et utvalgt stort og unikt investeringsprosjekt?

Anbefalinger:

Kommunerevisjonen anbefaler Byrådsavdeling for miljø og samferdsel å
• i størst mulig grad unngå interessekonflikter for personer som innehar rollene som overordnet bestiller og overordnet utfører
• vurdere tiltak som sikrer kapasitet og kompetanse i oppfølgingen av investeringsprosjekter som er tilpasset prosjektenes egenart og risiko
• iverksette tiltak som kan sikre rapportering om investeringsprosjektene som er tilpasset prosjektenes egenart og risiko

Kommunerevisjonen anbefaler Vann- og avløpsetaten å
• iverksette tiltak som kan bidra til bedre utnyttelse av erfaringer som gjøres i prosjektene
• vurdere tiltak som sikrer kapasitet og kompetanse for å utføre den overordnede styringen av etatens investeringsprosjekter som er tilpasset prosjektenes egenart og risiko
• iverksette tiltak som kan sikre tilstrekkelig rapportering om investeringsprosjekter som er tilpasset prosjektenes egenart og risiko

Kommunerevisjonen anbefaler Oslobygg KF å iverksette utnyttelse av erfaringer som gjøres i prosjektene.

Lenke til rapporten:

Rapport 7/2022 Kostnadsoverskridelser i store og unike investeringsprosjekter (PDF)