Rapport 7/2021 Kvalitet i spesialskole og spesialgruppe

Kommunerevisjonen har undersøkt kvaliteten på tilbudet til to skoler; en spesialskole og en ordinær skole med spesialgrupper, henholdsvis Haukåsen skole og Rødtvet skole. Opplæringsloven gir alle barn i skolealder rett til å gå på sin nærskole. Oslo kommune har i tillegg etablert et byomfattende tilbud om opplæring i spesialskole eller spesialgruppe som elever med behov for spesialundervisning i alle fag og i alle skoletimer kan søke på. Denne undersøkelsen dreier seg om dette tilbudet for elever i grunnskolen.

Undersøkelsen viser at det var mange positive trekk ved tilbudet til elevene både ved Haukåsen skole og Rødtvet skole. Kommunerevisjonen har merket seg at foreldrene i hovedsak var fornøyde med skolenes tilbud på de fleste undersøkte områdene, og at begge skolene hadde mange tiltak for å ivareta elevenes behov. Samtidig var det mangler og svakheter blant annet knyttet til utformingen av vedtak, og dermed muligheten for å sikre samsvar mellom vedtak og faktisk gjennomføring av spesialundervisningen. Det var videre svakheter knyttet til elev- og foreldremedvirkning, spesielt ved Rødtvet skole.

Bakgrunn:

Oslo hadde i underkant av 1000 grunnskoleplasser i det byomfattende tilbudet i skoleåret 2020/2021. Disse var fordelt på 9 spesialskoler med plass til nærmere 400 elever og over 600 elever i spesialgrupper ved 46 grunnskoler. De siste årene har det vært betydelig flere søkere enn plasser i spesialskole og spesialgruppe i Oslo. Nesten halvparten av nye søkere til det byomfattende tilbudet fikk avslag på sine søknader for skoleåret 2020/2021.

Formål:

Formålet med undersøkelsen er å gi kontrollutvalget og bystyret informasjon om kvaliteten i tilbudet samt eventuelt å gi grunnlag for forbedringsarbeid.

Problemstilling:

  • Er tilbudet til elever i byomfattende spesialskoler og -grupper tilfredsstillende?

Kommunerevisjonen har blant annet vurdert de to utvalgte skolene med hensyn til samsvaret mellom utvalgte elevers vedtak om spesialundervisning og faktisk gjennomføring, vurderingen av læringsutbytte, medvirkningen til elever og skole–hjem-samarbeid og elevenes skolemiljø.

Anbefalinger:

På bakgrunn av undersøkelsen anbefaler Kommunerevisjonen følgende:
• Utdanningsetaten og skolene bør vurdere tiltak som sikrer at enkeltvedtakene om spesialundervisning for elever i spesialskoler og spesialgrupper er tilstrekkelig konkretiserte.
• Utdanningsetaten og skolene bør vurdere behovet for tiltak som sikrer at gjennomføringen av opplæring er i tråd med vedtakene.
• Utdanningsetaten og skolene bør vurdere om det er behov for tiltak knyttet til uønskede hendelser og rapporteringen av slike.
• Rødtvet skole bør vurdere behovet for tiltak for å videreutvikle årsrapportene.
• Rødtvet skole bør vurdere tiltak for ytterligere å sikre elev- og foreldremedvirkning.
• Begge skolene bør vurdere behovet for tiltak for å sikre individuell veiledning av assistenter.

Last ned rapporten:

Rapport 7/2021 Kvalitet i spesialskole og spesialgruppe