Rapport 7/2020 Forebygging av frafall fra videregående opplæring

Kommunerevisjonen har undersøkt to osloskolers arbeid med å forebygge frafall fra videregående opplæring. Undersøkelsen er gjennomført ved utdanningsprogrammene service og samferdsel ved Etterstad videregående skole og studiespesialisering ved Hellerud videregående skole. Undersøkelsen tyder på at skolene hadde egnede måltall og planer, identifiserte elever i risikosonen for frafall, la til rette for systematisk fraværsoppfølging, ga faglig tilrettelegging og oppfølging eller tilbud om dette, og samarbeidet med relevante tjenester. Samtidig tyder undersøkelsen på at begge skolene hadde forbedringspotensial på områder som kunne ha betydning for hvor godt elever med behov for tilrettelegging og oppfølging ble ivaretatt, enten av skolen selv eller i samarbeid med eksterne tjenester. Ved begge skolene var det også risiko for at tilgang til informasjon i IT-systemene OneNote og SkoleArena ikke alltid var i samsvar med tjenstlig behov.

Bakgrunn:

Det er et mål at flest mulig skal gjennomføre videregående opplæring. Dette er viktig, både for den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og for faglig og personlig utvikling. I Oslo er andelen elever som fullfører og består videregående opplæring, lavere enn byrådets målsetting, og det er betydelig variasjon mellom skoler og utdanningsprogrammer. Årsakene til at noen avbryter videregående opplæring, er mange. De kan være skolerelaterte, for eksempel for store faglige utfordringer, og ikke-skolerelaterte, for eksempel levekårsutfordringer, psykososiale vansker eller språklige utfordringer. Skolenes arbeid for å forebygge frafall har også betydning for elevenes muligheter til å fullføre og bestå.

Formål:

Formålet med prosjektet har vært å gi informasjon om Osloskolens arbeid med å redusere frafallet blant elever i videregående opplæring og å bidra til å sikre at skolenes arbeid på dette området er tilfredsstillende.

Problemstilling:

  • Er osloskolenes arbeid for å bidra til reduksjon i frafallet blant elever i videregående opplæring tilfredsstillende?

Anbefalinger:

Kommunerevisjonen anbefaler Etterstad videregående skole og Hellerud videregående skole å vurdere behovet for ytterligere tiltak som bidrar til

  • at fravær blir registrert fortløpende, og at varsler blir sendt ut i tråd med kravene
  • at alle elever får nødvendig tilrettelegging og oppfølging, av skolen selv og i samarbeid med eksterne tjenester

Videre anbefaler Kommunerevisjonen de to skolene å iverksette tiltak for å sikre at tilganger er i tråd med tjenstlig behov.

Kommunerevisjonen anbefaler Utdanningsetaten å vurdere behovet for tiltak etter forvaltningsrevisjonen.

Kommunerevisjonen anbefaler byråden for oppvekst og kunnskap å følge opp Utdanningsetatens forbedringsarbeid etter forvaltningsrevisjonen.

Last ned rapporten:

Rapport 7/2020 Forebygging av frafall fra videregående opplæring