Rapport 6/2024 Spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder

Kommunerevisjonen har undersøkt om Oslo kommune sikrer at barn under opplæringspliktig alder får nødvendig spesialpedagogisk hjelp i Bydel Grorud og Bydel Ullern. Undersøkelsen har også omfattet en kartlegging av spesialpedagogisk hjelp i de resterende 13 bydelene.

Problemstilling:

Sikrer Oslo kommune at barn under opplæringspliktig alder får nødvendig spesialpedagogisk hjelp?

Bakgrunn:

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage. Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. I Oslo er det bydelene som har ansvar for å fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp og for å sikre at barn mottar den hjelpen som er fastsatt i vedtaket.

Lenke til rapporten fra forvaltningsrevisjonen:

Rapport 6/2024 Spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder (PDF)

En kort oppsummering av undersøkelsen:

Presentasjon av rapporten (PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 40/2024:

Lenke til behandlingen