Rapport 6/2023 Helsehus i Oslo - bemanning og kompetanse

Denne rapporten er et resultat av en beskrivende undersøkelse av de fire helsehusene i Oslo kommune med vekt på bemanning og kompetanse. Undersøkelsesperioden har vært 2022.

Bakgrunn:

Helsehus i Oslo ble opprettet i 2015. Formålet med opphold i helsehus er blant annet å utsette eller minske behov for helse- og omsorgstjenester, og å redusere omfanget av sykehusinnleggelser. Bakteppet for opprettelsen var samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen innebar raskere utskrivning av pasienter og økt behov for intensiv rehabilitering av pasienter. Korttidsplasser som tidligere var lokalisert i samme sykehjem som langtidsplasser, ble nå lagt til egne helsehus.

Mot slutten 2022 framkom det en rekke saker i media om pasienter om hadde opplevd manglende behandling ved helsehus i Oslo. Kontrollutvalget ba i utvalgets møte 20. desember 2022 Kommunerevisjonen umiddelbart om å starte en undersøkelse på nyåret 2023, med ambisjon om å levere blant annet en deskriptiv bemanningsanalyse i løpet av første kvartal 2023.

Byråden for helse, eldre og innbyggertjenester initierte i november 2022 en ekstern gjennomgang av helsehusene i Oslo. Gjennomgangen skal være ferdigstilt i juni 2022. Kontrollutvalget har også bestilt en forvaltningsrevisjon av kvalitet i helsehus, som etter planen skal rapporteres i løpet av tredje kvartal 2023.

Lenke til rapporten fra forvaltningsrevisjonen:

Rapport 6/2023 Helsehus i Oslo - bemanning og kompetanse (PDF)

En kort oppsummering av undersøkelsen:

Presentasjon av rapport 6/2023 (PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 30/2023:

Lenke til behandlingen (PDF)