Rapport 6/2022 Oppfølging etter rapport 6/2019 Vg3 fagopplæring i skole

Det er et udekket behov for arbeidskraft med yrkesfag fra videregående skole. Vg3 fagopplæring i skole er et lovfestet tilbud til yrkesfagelever som ikke får læreplass. Det er viktig at kvaliteten på erstatningsløpet er godt og gir elevene en kompetanse arbeidslivet etterspør. Vg3 fagopplæring i skole er viktig for å sikre at flest mulige elever på yrkesfag fullfører og består videregående opplæring.

Bakgrunn:

Kommunerevisjonen har undersøkt om byråden for oppvekst og kunnskap, Utdanningsetaten sentralt, Bjørnholt videregående skole og Nydalen videregående skole har iverksatt varslede tiltak og fulgt opp føringene fra bystyrets behandling av rapport 6/2019 Vg3 fagopplæring i skole. Som ledd i oppfølgingen har Kommunerevisjonen også innhentet relevant statistikk for de undersøkte studieretningene.

Konklusjonen i oppfølgingsundersøkelsen:

Oppfølgingen viser at byråden for oppvekst og kunnskap hadde iverksatt varslede tiltak og delvis fulgt opp bystyrets vedtak. Blant annet var varslet tiltak om å kvalifisere søkere til læreplass gjennom kurs og språkopplæring iverksatt. I tråd med bystyrets vedtak var det også iverksatt tiltak for å skaffe nødvendig utstyr til Vg3 elektrikerfaget og for å bedre veiledningen ved Vg3 helsearbeiderfaget. Byråden hadde også iverksatt en rekke tiltak for å framskaffe flere praksis- og læreplasser, men bystyrets vedtak om å sikre nødvendig omfang av slike plasser ved Vg3 elektrikerfaget var ikke oppnådd. Byråden hadde ikke fulgt opp den politiske føringen om å gjøre situasjonen for Vg3skolene mer forutsigbar, men oppga at dette ville følges opp i løpet av 2022. Byråden hadde arbeidet med å få på plass flere læreplassgarantier i tråd med varslet tiltak, men ingen nye garantier var kommet på plass.

Oppfølgingen viser videre at Utdanningsetaten i stor grad hadde iverksatt de meldte tiltakene, blant annet var anbefalinger og konklusjoner i rapport 6/2019 løftet inn i dialogen med Vg3-skolene og etaten hadde videreutviklet veilederne for Vg3 fagopplæring. Etaten hadde ikke gått i dialog med Sykehjemsetaten og Opplæringskontoret om kvalifikasjonskravene i læreplassgarantien som varslet, men hadde løftet dette til byrådsnivå.

Både Bjørnholt og Nydalen videregående skole hadde iverksatt meldte tiltak og fulgt opp bystyrets vedtak. Kommunerevisjonen merker seg at ingen av elevene inneværende skoleår ved Vg3 elektrikerfag ved Bjørnholt videregående skole hadde fått praksisplass, selv om skolen hadde iverksatt meldte tiltak.

Lenke til rapporten:

Rapport 6/2022 Oppfølging etter rapport 6/2019 Vg3 fagopplæring i skole (PDF)