Rapport 6/2020 Anskaffelser – kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

Kommunerevisjonen har undersøkt bruken av kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier i
Bydel Frogner, Bymiljøetaten og Utviklings- og kompetanseetaten. Undersøkelsen viste at de undersøkte virksomhetene i all hovedsak hadde benyttet kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier i tråd med regelverket i de gjennomgåtte
anskaffelsene.

Bydel Frogner hadde forbedringspotensial blant annet når det gjaldt å dokumentere kvalifikasjonsvurderingene. Bydelen hadde heller ikke oppgitt alle kvalifikasjons- og dokumentasjonskravene i kunngjøringene for anskaffelser over EØS-terskelverdiene. Kommunerevisjonen har videre stilt spørsmål ved Bymiljøetatens vekting av underkriterier.

Bakgrunn:

Det offentlige bruker over 500 milliarder kroner hvert år på innkjøp (regjeringen.no). Oslo kommune er en stor innkjøper av varer og tjenester. Kommunens anskaffelser fra eksterne leverandører var på over 28 milliarder kroner i 2019.

Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som stilles til leverandørene. De skal sikre at leverandørene er egnet til å gjennomføre kontrakten. Leverandører som ikke oppfyller alle kvalifikasjonskravene, skal avvises. Det er en vurdering av tilbudene opp mot tildelingskriteriene som skal avgjøre hvilken leverandør som får kontrakten. Tildelingskriteriene skal ha tilknytning til leveransen, og skal ikke være så skjønnspregede at de gir oppdragsgiveren ubegrenset valgfrihet.

Formål:

Formålet med undersøkelsen har vært å undersøke om regelverket for offentlige anskaffelser følges med hensyn til kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier.

Problemstilling:

Følges regelverket for offentlige anskaffelser med hensyn til kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier?

Anbefalinger:

På bakgrunn av rapportens funn og konklusjoner anbefaler Kommunerevisjonen at Bydel Frogner vurderer tiltak for å sikre at

• bydelens kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav er i samsvar med regelverket

• kvalifikasjonsvurderingene blir dokumentert i større grad

Kommunerevisjonen anbefaler også at Bymiljøetaten

• vurderer behov for tiltak som sikrer at prinsippet om forutsigbarhet ivaretas ved vekting av tildelingskriterienes underkriterier

Last ned rapporten:

Rapport 6/2020 Anskaffelser – kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier