Rapport 6/2019 Vg3 fagopplæring i skolen

Kommunerevisjonen har undersøkt om opplæringen i Vg3 fagopplæring var tilfredsstillende ved elektrikerfaget på Bjørnholt videregående skole og helsearbeiderfaget på Nydalen videregående skole. Undersøkelsen viser at det på begge skolene var mye som fungerte bra, og som kunne bidra til opplæring i henhold til læreplanen og at elevene fikk tilstrekkelig og relevant praksis i kompetansemålene. Elevene på begge skolene sa at de var fornøyde med tilbudet og særlig med lærerne.

På Bjørnholt videregående skole fikk elevene opplæring og praksis på skolen. Skolen klarte å utnytte flere av fordelene med det, slik som løpende faglig veiledning. Elevene fikk imidlertid ikke relevant praksis for de delene av kompetansemålene som forutsatte praksisperioder i bedrift. Skolen manglet også utstyr for å gi elevene praksis knyttet til deler av enkelte kompetansemål.

Nydalen videregående skole hadde skaffet alle elevene praksis på sykehjem. Elevene fikk dermed en opplæring som lignet mer på tradisjonell læretid. I tillegg fikk de ukentlig veiledning av lærer. Det var mangler ved skolens skriftlige avtaler med sykehjemmene. Det var ikke tilstrekkelig samarbeid med sykehjemmet om veiledning, vurdering og tilbakemelding til flertallet av elevene.

Bakgrunn

Vg3 fagopplæring i skole er et lovfestet tilbud til yrkesfagelever som ikke får læreplass. Tilbudet er viktig for å sikre at flest mulig elever på yrkesfag fullfører og består sin videregående opplæring.

Formål

Prosjektets formål er å gi kontrollutvalget og bystyret informasjon om aspekter ved kvaliteten på Vg3 fagopplæring i skole. På den måten skal prosjektet bidra med kunnskap til kommunens forbedringsarbeid.

Problemstilling

Problemstillingen i prosjektet har vært om opplæringen i Vg3 fagopplæring i skole er tilfredsstillende.

Problemstillingen har blitt besvart blant annet ved å undersøke følgende forhold:

 • Får elevene relevant praksis?
 • Får elevene det antall opplæringstimer som Utdanningsetaten anbefaler?
 • Får elevene opplæring og tilstrekkelig praksis i de ulike kompetansemålene?
 • Følges elevene tilstrekkelig opp på skolen og i praksisperioden i bedrift?
 • Får elevene mulighet for forlengelse av opplæringstiden dersom de står i fare for ikke å bestå fagprøven etter tolv måneder? Opplever elevene tilbudet som tilfredsstillende?

Anbefalinger

Bjørnholt videregående skole bør iverksette tiltak for

 • å øke tilgangen til praksisplasser
 • å sikre tilgang til nødvendig utstyr
 • å bidra til at elever får nødvendig oppfølging og veiledning på praksisstedet

Nydalen videregående skole bør iverksette tiltak for

 • å sikre at det blir utarbeidet interne opplæringsplaner for elevene
 • å bidra til at elever får nødvendig oppfølging og veiledning på praksisstedet
 • å sikre at skolen har oversikt over elevenes samlede fravær

Utdanningsetaten sentralt og byråden for oppvekst og kunnskap bør påse at nødvendige tiltak iverksettes med tilstrekkelig effekt.

Last ned rapport

06-2019 Vg3 fagopplæring i skole.pdf 3,0MB