Rapport 5/2024 Økonomisk stønad til store barnefamilier

Kommunerevisjonen har undersøkt hvordan bydelene Bjerke, Frogner, Grorud, Grünerløkka, Nordre Aker og Sagene behandler søknader om økonomisk stønad fra familier med fire eller flere barn. Undersøkelsen har også omfattet oppfølging av rapport 10/2022 Økonomisk stønad til store barnefamilier.

Problemstilling:

  • Behandles søknader om økonomisk stønad for store barnefamilier i samsvar med gjeldende regler?
  • Har byråden for sosiale tjenester og bydelene Bjerke, Frogner, Grorud, Grünerløkka og Nordre Aker iverksatt varslede tiltak og fulgt opp politiske føringer etter behandlingen av rapport 10/2022?

Bakgrunn:

Alle barn har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for barnets utvikling, både fysisk, psykisk og sosialt, i tråd med barnekonvensjonen artikkel 27. Sosialhjelp skal bidra til at barn og unge sikres en trygg oppvekst og kan delta i vanlige aktiviteter.

NAV skal kartlegge behovene i familiene og ta særlig hensyn til barna når de fastsetter stønadsbeløpet. Behovene til hvert enkelt familiemedlem skal inngå i kartleggingen. En rekke tilsyn på området har vist at det er risiko for at NAV-kontorene ikke i tilstrekkelig grad ivaretar barns behov ved tildeling av sosiale tjenester.

Kommunerevisjonen undersøkte i 2022 hvordan fem bydeler behandlet søknader om økonomisk stønad til store barnefamilier. Forvaltningsrevisjonen viste blant annet at bydelenes saksbehandling på flere områder ikke var i tråd med regelverket. Det var en stor risiko for at hvert enkelt barns behov ikke ble tilstrekkelig ivaretatt ved utmåling av økonomisk stønad.

Siden 2022 har satsene for barnetillegg i økonomisk sosialhjelp blitt mer enn doblet. En feil i saksbehandlingssystemet som førte til at det ikke ble gitt barnetillegg for flere enn tre barn i barnerike familier, har blitt rettet. Omfanget av klager på området har gått betydelig ned.

Lenke til rapporten fra forvaltningsrevisjonen:

Rapport 5/2024 Økonomisk stønad til store barnefamilier (PDF)

En kort oppsummering av undersøkelsen:

Presentasjon av rapporten (PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 32/2024:

Lenke til behandlingen