Rapport 5/2023 Eiendomsforvaltning av Oslo kommunes tomme bygg

Kommunerevisjonen har undersøkt kommunens system for å avklare videre bruk av tomme kommunale eiendommer og utvalgte sider ved vedlikeholdsarbeidet i Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Boligbygg Oslo KF og Oslobygg Oslo KF.

Problemstilling:

1. Har kommunen et tilfredsstillende system for å avklare videre bruk av tomme kommunale eiendommer?

2. Er tomme bygg kartlagt med tanke på vedlikeholdsbehov, og er det eventuelt utarbeidet og iverksatt planer i tråd med dette for å kunne bidra til forbedringer i kommunens arbeid på området.

Bakgrunn:

Oslo kommune har store verdier knyttet opp i eiendommer. I juni 2022 sto ifølge oversikt fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten 88 av Oslo kommunes eiendommer med 170 kommunale bygg helt eller delvis tomme. Sett i forhold til kommunens samlede bygningsportefølje på 3,8 millioner kvadratmeter, utgjorde den ledigstilte andelen på 135 000 kvadratmeter 3,6 prosent. Typiske kjennetegn ved de ledigstilte byggene er at mange av dem har stått tomme lenge, at de har stort rehabiliteringsbehov, at de har bevaringsverdier, og at de ofte vurderes som uegnet for kommunal bruk og som krevende å klargjøre for ny bruk.

Manglende avsetninger til vedlikehold og rehabilitering innebærer økt forfall, reduserte eiendomsverdier og økte vedlikeholdsutgifter over tid. Å ikke istandsette egnede bygg for kommunale formål kan også innebære merkostnader ved at alternative bygg må anskaffes eller leies. At bygg blir stående ledige over tid øker faren for okkupasjon, negativt fokus og redusert effektivitet i kommunens eiendomsforvaltning.

Lenke til rapporten fra forvaltningsrevisjonen:

Rapport 5/2023 Eiendomsforvaltning av Oslo kommunes tomme bygg (PDF)

En kort oppsummering av undersøkelsen:

Presentasjon av rapport 5/2023 (PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 18/2023:

Lenke til behandlingen (PDF)