Rapport 5/2022 Plan- og bygningsetatens arbeid med ulovlighetsoppfølging

Kommunerevisjonen har undersøkt om Plan- og bygningsetatens oppfølging av mulige ulovligheter i og utenfor byggesak var tilfredsstillende. Undersøkelsen viser at Plan- og bygningsetaten hadde rutiner og praksis som kunne bidra til at ulovligheter i og utenfor byggesak ble fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Samtidig var det flere svakheter og mangler ved etatens ulovlighetsoppfølging. Det gjaldt blant annet styringsinformasjon på tilsynsområdet, arbeidet med fratakelse av ansvarsrett og etatens dokumentasjon på at ulovligheter hadde opphørt. Det var også lange opphold i saksbehandlingen. Etatens praksis medførte og ga risiko for at ulovlige forhold ble opprettholdt over tid. Videre var det høy risiko for at ansvarlige foretak i byggesaker beholdt ansvarsretten til tross for at vilkårene for dette ikke var oppfylt.

Bakgrunn:

Plan- og bygningsloven pålegger kommunen en plikt til å forfølge ulovlige forhold. Kommunene er også pålagt å føre tilsyn med at regelverket overholdes og skal føre tilsyn i et slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd.

I 2020 satte Plan- og bygningsetaten i gang et toårig ulovlighetsprosjekt for å bygge ned restansen på over 1 400 ulovlighetssaker som lå i etatens portefølje. Ifølge etatens årsberetning for 2021 var ambisjonen at ulovlighetsporteføljen skulle være på færre enn 950 saker ved utgangen av 2021. Ved årsslutt var det 1 072 saker i porteføljen. Dette viser at oppfølging av ulovlige forhold fremdeles er en vesentlig oppgave for etaten.

Formål:

Formålet med undersøkelsen har vært at det avdekkes eventuelle mangler og svakheter ved Plan- og bygningsetatens oppfølging av ulovlige forhold, og at det gjøres et bidrag til forbedring av etatens praksis på området. Undersøkelsen skal bidra med informasjon om dette til kontrollutvalget og bystyret.

Problemstilling:

• Er Plan- og bygningsetatens ulovlighetsoppfølging i og utenfor byggesak tilfredsstillende?

Anbefalinger:

Kommunerevisjonen anbefaler Plan- og bygningsetaten å iverksette tiltak som kan bidra til å sikre at

• at tilsynsvirksomheten er i samsvar med plan- og bygningsloven, herunder klart definerer hvilke aktiviteter som inngår i tilsyn og omfang av tilsyn

• at foretak fratas ansvarsrett der det er relevant

• tilfredsstillende oppfølging, god kontinuitet og god dokumentasjon i saksbehandlingen

• likebehandling av saker om ansvarsrett og unnlatt oppfølging

Lenke til rapporten:

Rapport 5/2022 Plan- og bygningsetatens arbeid med ulovlighetsoppfølging