Rapport 5/2021 Eierskapskontroll av Oslo Konserthus AS

Kommunerevisjonen har vurdert om eierskapsutøvelsen i Oslo Konserthus AS ble ivaretatt i tråd med aksjeloven, bystyrets vedtak og forutsetninger og etablerte normer for god eierstyring i perioden 2018–2020.

Basert på egenerklæringene og tilhørende dokumentasjon er det Kommunerevisjonens vurdering at eierskapsutøvelsen i all hovedsak ble gjennomført i samsvar med krav og føringer.

Samtidig var eierskapsutøvelsen på enkelte punkter ikke i tråd med kommunens prinsipper for god eierstyring. Eier hadde ikke klargjort forventninger til selskapet i form av mål og resultatmål og hadde ikke sikret seg rapportering i årsberetningen om selskapets arbeid for å hindre misligheter og korrupsjon slik som kommunens prinsipper for god eierstyring tilsier. Status på disse punktene var uendret siden eierskapskontrollen i 2015. Eier hadde heller ikke sikret seg økonomiske kvartalsrapporter.

Undersøkelsen tyder på at eier har fulgt opp selskapets økonomiske utvikling etter koronautbruddet.

Bakgrunn:

Eierskapskontroll er en avgrenset kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper som kommunen eier alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner, herunder at eierskapsutøvelsen utføres i samsvar med gjeldende lover og bystyrets vedtak og forutsetninger og i tråd med beste praksis.

Byråd for næring og eierskap har etter fullmakt utøvd eierskapet overfor Oslo Konserthus AS i undersøkelsesperioden.

Formål:

Formålet med Kommunerevisjonens eierskapskontroll har vært å gi informasjon til kontrollutvalget og bystyret om kommunens utøvelse av eierskapet i Oslo Konserthus AS i perioden 2018–2020 og eventuelt kunne bidra med forbedring på området.

Problemstilling:

  • Utøves kommunens eierinteresser i Oslo Konserthus AS i samsvar med bystyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring?
  • Hvordan har eier fulgt opp selskapets økonomiske utvikling som følge av tiltak etter koronautbruddet?

Last ned rapporten:

Rapport 5/2021 Eierskapskontroll av Oslo Konserthus AS