Rapport 5/2020 Overordnet styringsdialog om opplæring

Kommunerevisjonen har undersøkt den overordnede styringsdialogen om opplæring mellom byråden/Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap og Utdanningsetaten i perioden fra 2018 til første halvår 2019. Det er undersøkt om formidling og etterlevelse av styringssignaler var tilfredsstillende, og om byråden for oppvekst og kunnskap hadde ivaretatt opplysningsplikten overfor bystyret i fire bestemte tilfeller.

Bakgrunn:

Det er av stor betydning for Oslo kommune at styringsdialogen mellom bystyret, byrådet, byråden/byrådsavdelingen og Utdanningsetaten fungerer tilfredsstillende, og at det er stor grad av tillit. Utdanningsetaten er kommunens største virksomhet – og forvalter store ressurser på vegne av kommunens innbyggere.

Bakteppet for undersøkelsen er hendelser som skjedde i 2018. Gjennom 2018 var det enkeltoppslag i media som kunne tyde på et dårlig samarbeidsklima mellom byråden/Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap og Utdanningsetaten.

I begynnelsen av september 2018 sendte en anonym gruppe av ledere i Utdanningsetaten varsler mot byråd Inga Marte Thorkildsen til det sentrale varslingsrådet i Oslo kommune. Varslene omhandlet påstander om brudd på taushetsplikt, anskaffelsesregelverket, offentlighetsloven, arbeidsmiljøloven og opplysningsplikten overfor bystyrets organer.

Formål:

Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere om den overordnede styringsdialogen om opplæring har fungert tilfredsstillende, herunder om rutinene og praksisen har vært hensiktsmessig for å sikre god formidling og etterlevelse av styringssignaler, samt om byråden sikret at bystyret har blitt tilfredsstillende orientert.

Et viktig formål har også vært å bidra til videreutvikling og forbedring av styringsdialogen.

Problemstilling:

• Har formidling og etterlevelse av styringssignaler og ivaretakelse av opplysningsplikten overfor bystyret vært tilfredsstillende ivaretatt?

Anbefalinger:

Kommunerevisjonen anbefaler byråden for oppvekst og kunnskap å

• gjennomgå styringsdialogens form og innhold for å sikre klare og tydelige styringssignaler, herunder sørge for tilstrekkelig forventningsavklaringer med Utdanningsetaten knyttet til de enkelte oppdragene

•dokumentere et system for oppfølging av styringssignaler gitt Utdanningsetaten, herunder vurdere å utarbeide en samlet oversikt over oppdrag som er gitt

• vurdere om detaljeringsgrad i oppdrag kan reduseres

Kommunerevisjonen anbefaler Utdanningsetaten å

• sikre god forståelse av intensjonen bak nye styringssignaler

• ta initiativ til forventningsavklaring ved opplevd uklarhet

• i tilstrekkelig grad fremme gode handlingsalternativer

Last ned rapporten

Rapport 5/2020 Overordnet styringsdialog om opplæring