Rapport 5/2019 Kommunens bruk av leverandøroppfølgingssystemet HMSREG

Kommunerevisjonen har undersøkt om Utviklings- og kompetanseetaten, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF og Undervisningsbygg Oslo KF sikret at leverandøroppfølgingssystemet HMSREG ble benyttet som forutsatt.

Utviklings- og kompetanseetaten hadde informert aktivt om systemet og sørget for opplæring og veiledning til virksomhetene som ønsket å ta systemet i bruk.

Kultur- og idrettsbygg hadde ikke tatt i bruk HMSREG som forutsatt. Prosjektavdelingen i Undervisningsbygg benyttet HMSREG i de aller fleste prosjektene, mens foretakets eiendomsavdeling i mindre grad hadde tatt systemet i bruk. Ingen av foretakene hadde i tilstrekkelig grad sørget for å følge opp registrerte avvik.

Verken etaten eller de to foretakene syntes å ha rutiner eller praksis for jevnlig gjennomgang av at tilgangene til HMSREG var basert på tjenstlig behov. Kommunerevisjonen har også stilt spørsmål ved flere av foretakenes vurdering av tjenstlig behov.

Bakgrunn

HMSREG er et system for leverandøroppfølging innen bygg, anlegg og renhold. Det skal gjøre det lettere å holde oversikt over leverandører og mannskap på hver avtale. Innføring av systemet er et av Oslo kommunes tiltak for å redusere arbeidslivskriminalitet og sosial dumping og et av kommunens viktigste verktøy i arbeidet med å følge opp Oslomodellen (standard kontraktsvilkår for å fremme seriøsitet i risikoutsatte bransjer).

Formål

Formålet med undersøkelsen har vært å gi informasjon om HMSREG fungerer som det leverandøroppfølgingssystemet det var ment som i kommunens arbeid mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Problemstilling

Undersøkelsen har hatt følgende problemstillinger:

  • I hvilken grad sikrer Utviklings- og kompetanseetaten at leverandøroppfølgingssystemet HMSREG benyttes som forutsatt?

I hvilken grad sikrer eiendomsforetakene at leverandøroppfølgingssystemet HMSREG benyttes som forutsatt på byggeplasser hvor kommunen er byggherre?

Anbefalinger

På bakgrunn av vurderinger og konklusjoner har Kommunerevisjonen følgende anbefalinger:

  • Utviklings- og kompetanseetaten bør vurdere tiltak for å sikre at den fanger opp de viktigste svakhetene i systemet.
  • Begge foretakene bør sørge for at HMSREG tas i bruk i alle kontraktene som er omfattet av Oslomodellen, og herunder sørge for at avvik blir tilfredsstillende behandlet.
  • Begge foretakene bør benytte informasjonen om avvik i HMSREG som grunnlag for risikovurderinger og prioriteringer av kontroller.
  • Utviklings- og kompetanseetaten og begge foretakene bør foreta jevnlige gjennomganger av at tilganger til HMSREG er basert på tjenstlig behov.

Last ned rapport

05-2019 Kommunens bruk av leverandøroppfølgingssystemet HMSREG.PDF