Rapport 4/2024 Regnskapsrevisjonen 2023 – oppsummering av utvalgte undersøkelser

Kommunerevisjonens årlige rapport med oppsummering av regnskapsrevisjonen med vekt på økonomisk internkontroll skal gi informasjon til kontrollutvalget. Rapporten skal også være et bidrag til kommunens politiske og administrative ledelse for å få ytterligere informasjon om hvordan kontrollen med økonomiforvaltningen i kommunen fungerer i praksis.

Regnskapsrevisjonen rapporteres først og fremst gjennom revisjonsberetningene for foretakene og bykassen, lånefondet og konsolidert årsregnskap. Revisjonsberetningene avgis til bystyret. I revisors beretning blir det under avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet uttalt at revisor ikke gir uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. I beretningen fremkommer det videre at risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, ettersom misligheter normalt søkes holdt skjult.

Regnskapsrevisjonen skal vurdere om kommunens ledelse har ordnet økonomiforvaltningen og den økonomiske rapporteringen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. Funn og anbefalinger fra revisjonen blir oppsummert i brev til hver enkelt virksomhet. Kopi av brev blir sendt overordnet byrådsavdeling. Forhold som omfatter hele eller store deler av kommunen, er løftet i brev til byrådet eller til ansvarlig byrådsavdeling.

Lenke til rapporten fra regnskapsrevisjonen:

Rapport 4/2024 Regnskapsrevisjonen 2023 (PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 28/2024:

Lenke til behandlingen