Rapport 4/2023 Oppfølging av barn og unge etter koronapandemien. Ungdomsskole og skolehelsetjeneste

Kommunerevisjonen har undersøkt om kommunen har lagt tilstrekkelig til rette for å redusere negative konsekvenser for barn og unge etter koronapandemien.

Problemstilling:

Har Oslo kommune lagt tilstrekkelig til rette for å redusere negative konsekvenser for barn og unge etter pandemien?

Bakgrunn:

Koronapandemien og nedstengningen av samfunnet har hatt negative konsekvenser for barn og unge. Oslo-ungdom ble særlig rammet av pandemien. Ingen andre steder i landet ble tiltakene så langvarige og fikk så store konsekvenser for skolehverdagen og unges muligheter til å delta i fritidsaktiviteter. Den nasjonale koronakommisjonen skrev i sin første rapport at hjemmeskole og digital undervisning kunne gi mindre motivasjon og dårligere vilkår for læring, noe som blant annet kunne føre til frafall fra skole. Spesielt sårbare barn og unge var ekstra utsatt under pandemien. Pandemien kan også ha ført til en endring i hvem som er sårbare.

Lenke til rapporten:

Rapport 4/2023 Oppfølging av barn og unge etter koronapandemien. Ungdomsskole og skolehelsetjeneste (PDF)

En kort oppsummering av undersøkelsen:

Presentasjon av rapport 4/2023 (PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 17/2023:

Lenke til behandlingen (PDF)