Rapport 4/2022 Bemanning i barnehager

Kommunerevisjonen har gjennom en forvaltningsrevisjon vurdert om bemanningen i Ola Narr barnehage i Bydel Grünerløkka og Storgården barnehage i Bydel Østensjø var tilfredsstillende. Dessuten er det gjennomført en kartlegging av samme tema i alle
bydelene. Kommunerevisjonen observerte engasjerte og omsorgsfulle voksne som så og ivaretok barna i begge barnehagene. Forvaltningsrevisjonen viser samtidig at det var mangler og svakheter i vurderingen av grunnbemanningen, i praksisen knyttet til vikarbruk og i melding av avvik ved lav bemanning. Samlet sett indikerer forvaltningsrevisjonen at bemanningen ikke alltid var tilstrekkelig til at barnehagene kunne gi et tilfredsstillende pedagogisk tilbud, og til at alle barn fikk tilstrekkelig voksenoppfølging.

Bakgrunn:

Barnehagens personale er avgjørende for kvaliteten på barnehagetilbudet. Tilstrekkelig antall voksne i barnehagen er nødvendig for å ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring. En nasjonal minimumsnorm for bemanning ble innført i 2018. Å møte normen avgjør imidlertid ikke om bemanningen er tilstrekkelig. Barnehageeier skal gjøre en konkret vurdering av bemanningsbehovet ut fra barnegruppens størrelse og barnas behov.

Formål:

Formålet med undersøkelsen har vært å gi kontrollutvalg og bystyret informasjon om bemanningen i barnehagene er tilfredsstillende, samt eventuelt å bidra til forbedring.

Problemstilling:

Er bemanningen i barnehager tilfredsstillende?

Anbefalinger:

På bakgrunn av undersøkelsens funn har Kommunerevisjonen anbefalinger til byråden for oppvekst og kunnskap og til barnehageeierne i Bydel Grünerløkka og Bydel Østensjø.

Kommunerevisjonen anbefaler at byråden for oppvekst og kunnskap

• vurderer tiltak for å sikre at bemanningen i barnehager er tilstrekkelig ut fra barnas behov og barnegruppens størrelse.

• følger opp bydelenes forbedringsarbeid på grunnlag av rapportens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger.

Kommunerevisjonen anbefaler at barnehageeierne i Bydel Grünerløkka og Bydel Østensjø iverksetter tiltak som sikrer at

• bemanningen i barnehagene er tilstrekkelig ut fra barnas behov og barnegruppens størrelse, herunder at barnehagene gjør vurderinger av om grunnbemanningen er tilstrekkelig, og at det settes inn vikar ved behov

• barnehagene melder avvik ved for lav bemanning

Kommunerevisjonen anbefaler at barnehageeier i Bydel Grünerløkka

• presiserer overfor styrerne hvordan grunnbemanningsavtalens ordlyd om å sette inn vikar ved behov skal tolkes, samt hvordan avvik knyttet til bemanning skal meldes

• vurderer tiltak for bedre grunnlag for å vurdere om målene i rammeplanen er oppnådd

Lenke til rapporten:

Rapport 4/2022 Bemanning i barnehager