Rapport 4/2021 Oppsummering av utvalgte undersøkelser gjennomført i regnskapsrevisjonen

I den ordinære regnskapsrevisjonen av bykasseregnskapet til Oslo kommune er revisjonen innrettet slik at vi reviderer den enkelte bydel/etats årsregnskap, og i tillegg revideres foretakenes særregnskaper. Kommunerevisjonen har dialog med den enkelte
virksomhet om funn fra årets regnskapsrevisjon. Regnskapsrevisjonen rapporteres først og fremst gjennom revisjonsberetningene for bykassen og foretakene. I foreliggende rapport oppsummerer vi resultatene av årets regnskapsrevisjon på de
områdene det er utført særskilte undersøkelser.

Bakgrunn:

Regnskapsrevisjonens innhold er definert i kommuneloven. Vår hovedoppgave som regnskapsrevisor er å bekrefte at årsregnskapet og årsberetningen i det alt vesentlige avlegges i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Med kommuneloven følger det også en plikt til å vurdere risikoen for misligheter og feil, eller andre lov- eller forskriftsbrudd som er av vesentlig betydning for årsregnskapet. Videre følger det at revisor skal vurdere om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrift. Dette innebærer bl.a. at vi har årlige undersøkelser rettet mot om ledelsen har ordnet den økonomiske rapporteringen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll, samt undersøkelser rettet mot utvalgte IKT-systemer som genererer økonomiske transaksjoner i regnskapet.

Rapportens hovedfunn:

Vi har ikke avdekket vesentlige feil og/eller mangler av betydning for kommunens regnskap knyttet til lønn og relaterte ytelser utbetalt i 2020. Kommunerevisjonen har tatt stikkprøver av utbetalinger via bruk av kommunens kredittkort, reiseregninger eller utlegg hos enkelte virksomheter. Vi har kontrollert om utbetaling var iht. til grunnlag og gjeldende regelverk og godkjent av bemyndiget.

Selv om vi ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler av betydning for kommunens regnskap på området lønn, har våre kontroller avdekket flere enkeltstående mangler, eksempelvis:

• Manglende/mangelfull dokumentasjon og kvitteringer

• Manglende sporbarhet mellom grunnlagsdokumentasjon og bokførte opplysninger

• Det manglet dokumentasjon på at utgiften var betalt (dvs. det lå kun ved salgsordre)

• Formalkravene i skattebetalingsloven var ikke fulgt når det gjaldt f.eks. angi formål for utlegg, hvem som deltar, reisestrekning, osv.

• For mye utbetalt i ytelser ved feil bruk av regelverk og feilsummeringer

• Refusjoner ført i 2020 av utgifter som har vært påløpt tidligere år, men tatt uforholdsmessig lang tid å avklare.

Lenke til rapporten:

Rapport 4/2021 Oppsummering av utvalgte undersøkelser gjennomført i regnskapsrevisjonen