Rapport 4/2020 Saksbehandling og koordinering av gravearbeider

Kommunerevisjonen har undersøkt i hvilken grad tiltak og systemer i Oslo kommune bidrar til å redusere gravearbeider i vei og på fortau, og de ulempene gravearbeid på veinettet medfører for berørte parter. Rapporten har hovedfokus på ledningsarbeid (etablering eller vedlikehold av infrastruktur under bakken).

Undersøkelsen viser at Bymiljøetaten gjorde mye for å redusere gravearbeider i vei og på fortau og de ulempene slike arbeider medfører. Den viser samtidig at etaten ikke fulgte krav i forskrift til å sikre at saken var tilstrekkelig opplyst, og til konkret å vurdere fordeler og ulemper ved ledningsarbeidet. Dette medførte at etaten ikke ville avslå søknader med referanse til at ulempene ville være for store for veiinteressen, slik regelverket åpner for. Dette kunne føre til at det ble gravd mer enn nødvendig.

Kommunale virksomheters utveksling av informasjon om langsiktige planer var ikke god nok. Det var risiko for at ledningsarbeider som kunne blitt samkjørt, ikke ble det.

Bymiljøetaten hadde ikke tilstrekkelig gode systemer for å koordinere ledningsarbeid og andre typer tiltak som gir redusert framkommelighet.

Bakgrunn

Denne undersøkelsen tar utgangspunkt i at gravearbeider medfører ulemper, og at Oslo kommune bør prøve å redusere disse mest mulig. Koordinering eller samkjøring av gravearbeider – som kan minimere det totale antallet gravearbeider – kan være et hensiktsmessig virkemiddel for å redusere ulempene. Samtidig gir gravearbeider også fordeler, for eksempel ved at det etableres infrastruktur som samfunnet trenger. Kommuneplan for Oslo 2018 – vår by, vår framtid, vedtatt av bystyret 30. januar 2019 (sak 6), inneholder flere mål som forutsetter gravearbeider. Kommunerevisjonen har lagt til grunn at det ikke er et mål i seg selv at antall gravearbeider skal reduseres, men at det ikke graves mer enn nødvendig, og at ulempene minimeres.

Formål

Formålet med prosjektet er å gi kontrollutvalget og bystyret informasjon om i hvilken grad Oslo kommune har systemer og tiltak for å sikre at det ikke graves mer enn nødvendig i vei og på fortau, og for å redusere ulempene gravearbeid i vei og på fortau medfører. Kommunerevisjonen har rettet oppmerksomheten mot Bymiljøetatens saksbehandling av ledningsarbeid og om etaten følger føringene i regelverket. Vi har også undersøkt hvordan det legges til rette for koordinering og samordning av ledningsarbeider som kan bli utført samtidig. Vann- og avløpsetatens bidrag til koordinering av kommunale prosjekter er omfattet av denne problemstillingen.

Problemstilling

Problemstillingen i prosjektet har vært:

  • I hvilken grad bidrar tiltak og systemer i Oslo kommune til å redusere gravearbeider i vei og på fortau, og de ulempene gravearbeid på veinettet medfører for berørte parter?

Anbefalinger

Kommunerevisjonen anbefaler Bymiljøetaten

  • å sikre at saksbehandlingen inkluderer en dokumentert interesseavveining av fordeler for ledningsinteressen opp mot ulemper for veiinteressen
  • å sikre at fartsgrensen forbi arbeider på og ved vei er i henhold til Bymiljøetatens egen veileder
  • å vurdere tiltak for å legge bedre til rette for samkjøring av ledningsarbeider i kommunen
  • å vurdere tiltak for å bedre koordineringen mellom tiltak på og ved vei som gir redusert framkommelighet
  • å vurdere behovet for om skriftlig avtale med leverandør av søknads- og saksbehandlingssystemet bør omtale krav til passordlengde

Byråden for miljø og samferdsel bør påse at nødvendige tiltak iverksettes.

Last ned rapporten

Rapport 4/2020 Saksbehandling og koordinering av gravearbeid