Rapport 4/2019 Eierskapskontroll - Oslo Pensjonsforsikring AS

Kommunerevisjonen har vurdert om eierskapsutøvelsen i Oslo Pensjonsforsikring AS ble ivaretatt i tråd med aksjelov, bystyrets vedtak og forutsetninger og etablerte normer for god eierstyring i perioden 2016–2018.

Basert på gjennomgått informasjon er det Kommunerevisjonens vurdering at eierskapsutøvelsen var i tråd med kravene på de undersøkte områdene.

Bakgrunn

Konsernet Oslo Pensjonsforsikring består av livsforsikringsselskapet Oslo Pensjonsforsikring AS og skadeforsikringsselskapet Oslo Forsikring AS. Konsernet er eid av Oslo kommune.

Kommunerevisjonen gjennomførte i 2013–2014 en kontroll med eierskapsutøvelsen i Oslo Pensjonsforsikring i perioden 2011–2013. I den perioden ble eierskapsutøvelsen i hovedsak gjennomført i samsvar med krav og føringer, men vedtektene var ikke fullt ut i tråd med forsikringsvirksomhetslovens krav, og eier hadde ikke satt klare resultatmål for selskapet.

Formål

Formålet med Kommunerevisjonens eierskapskontroll har vært å gi informasjon til kontrollutvalget og bystyret om kommunens utøvelse av eierskapet i Oslo Pensjonsforsikring AS i perioden 2016–2018.

Eierskapskontroll er en avgrenset kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper som kommunen eier alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner, herunder at eierskapsutøvelsen utføres i samsvar med gjeldende lover, bystyrets vedtak og forutsetninger og i tråd med beste praksis.

Problemstilling

Problemstillingen i eierskapskontrollen har vært denne:

  • Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med bystyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring?

Problemstillingen er besvart ved å undersøke blant annet om eier har

  • ivaretatt kravene i aksjeloven og eventuell annen relevant lovgivning og kommunale vedtak om blant annet utforming av vedtekter og krav til innkalling og gjennomføring av generalforsamling, valg av styre mv.
  • satt klare resultatmål og andre mål for selskapet
  • fulgt opp at selskapet ivaretar sitt samfunnsansvar
  • sikret seg nødvendig informasjon om selskapet gjennom rapportering om selskapets måloppnåelse, krav til rapportering og møter
  • ivaretatt sin opplysningsplikt overfor bystyret
  • ivaretatt eventuelle andre særskilte føringer vedrørende selskapet fra bystyret

Last ned rapport

04-2019 Eierskapskontroll - Oslo Pensjonsforsikring AS.pdf 0,8MB