Rapport 3/2024 Grønne anskaffelser - klima- og miljøkrav

Kommunerevisjonen har undersøkt i hvilken grad Oslo kommune stiller fastsatte klima- og miljøkrav i kunngjøringer av konkurranser i sine anskaffelser. Oslo kommune har satt et ambisiøst mål om å redusere klimagassutslippene med 95 prosent sammenlignet med 2009-nivåer. Anskaffelser er et viktig verktøy i arbeidet mot dette målet.

Problemstilling:

I hvilken grad stiller Oslo kommune fastsatte klima- og miljøkrav i kunngjøringer av konkurranser i sine anskaffelser?

Bakgrunn:

Oslo kommune har satt et ambisiøst mål om å redusere klimagassutslippene med 95 prosent sammenlignet med 2009-nivåer. Ifølge Miljødirektoratet var veitrafikk den største utslippskilden for klimagass i Oslo i 2022 med over 50 prosent av de totale utslippene. Aktivitet innen bygge- og anleggssektoren var den tredje største utslippskilden og stod for omtrent 14 prosent av utslippene.

Kommunen har de siste årene gjennomført anskaffelser for over 30 milliarder kroner årlig, og anskaffelser er i kommunens anskaffelsesstrategi trukket fram som et viktig verktøy i arbeidet med å realisere kommunens klima- og miljømål

Lenke til rapporten fra forvaltningsrevisjonen:

Rapport 3/2024 Grønne anskaffelser - klima- og miljøkrav (PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 18/2024:

Lenke til behandlingen