Rapport 3/2023 Munchmuseets arbeid med habilitet og forebygging av misligheter og korrupsjon

Kommunerevisjonen har undersøkt Munchmuseets arbeid med å sikre habilitet og redusere risikoen for økonomiske misligheter og korrupsjon og byråden for kultur, idrett og frivillighets oppfølging av dette.

Problemstilling:

Arbeider Munchmuseet tilfredsstillende med å sikre habilitet og redusere risikoen for økonomiske misligheter og korrupsjon?

Bakgrunn:

Munchmuseet ble etablert som ny etat i Oslo kommune 1. mai 2010. Museet forvalter en av verdens mest kjente kunstsamlinger og har et utstrakt samarbeid med aktører innen kunst-, kultur- og næringsliv nasjonalt og internasjonalt. Det finansieres i større grad enn andre kommunale etater av eksterne bidragsytere.

Det at Munchmuseet er organisert som en kommunal etat, innebærer at museet styres etter og må forholde seg til de samme reglementene, styringslinjene og rutinene som gjelder for andre etater i kommunen. Samtidig kan grenseflatene til kultur- og næringsliv gi behov for særskilt bevissthet knyttet til rolleforståelse, etterlevelse av habilitetsregelverket og etterprøvbar saksbehandling.

Lenke til rapporten fra forvaltningsrevisjonen:

Rapport 3/2023 Munchmuseets arbeid med habilitet og forebygging av misligheter og korrupsjon (PDF)

En kort oppsummering av undersøkelsen:

Presentasjon av rapport 3/2023 (PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 10/2023:

Lenke til behandlingen