Rapport 3/2022 Sykkelsatsingen i Oslo

Kommunerevisjonen har undersøkt i hvilken grad Bymiljøetaten har iverksatt tiltak for å hindre at identifiserte utfordringer bidrar til forsinkelser i utbyggingen av sykkelveinettet, og i hvilken grad sykkelveinettets standard er i tråd med gjeldende kvalitetsnormer. Bymiljøetaten hadde identifisert flere risikoreduserende tiltak og aktiviteter for å forhindre forsinkelser ved utbygging av sykkelveinettet, både på overordnet nivå og for enkeltstrekninger. Samlet sett indikerer undersøkelsen likevel at etaten fortsatt har et
forbedringspotensial når det gjelder utarbeidingen av risikovurderinger. Sykkelveinettets standard på undersøkte strekninger var i all hovedsak i tråd med gjeldende kvalitetsnormer. Det var imidlertid noen svakheter knyttet til blant annet veivisning.

Bakgrunn:

Oslo kommune har som mål at 25 prosent av alle hverdagsreiser skal gjennomføres på sykkel i 2025.Bruk av sykkel som transportmiddel har ifølge Bymiljøetatens årsberetning 2020 økt på grunn av endret reisemønster etter innføringen av koronatiltak 12. mars 2020. Selv om sykkelandelen øker, er resultatene langt fra målsettingen.

Et godt utbygd sykkelveinett med god kvalitet regnes som en viktig forutsetning for å oppnå vekst i sykkeltrafikken. I Kommunerevisjonens rapporter 10/2011 og 15/2011 framkom arealkonflikter og behov for grunnerverv som årsaker til manglende framdrift i sykkelveiutbyggingen, og det ble observert flere svakheter ved utformingen av sykkelveinettet. Oppfølgingsundersøkelsene fra 2013 viste at det fortsatt var utfordringer knyttet til utbyggingstakten og siktforholdene på sykkelveinettet.

Bymiljøetaten skal tilrettelegge for Oslo som gå- og sykkelby. Etaten har ansvaret for utvikling og drift av infrastrukturen for sykkel. Ansvaret innebærer å utvikle sykkelveinettet, samt å være pådriver for og gjennomføre tiltak som bidrar til å fremme økt bruk av sykkel.

Antall utbygde km sykkelvei per år økte fra 0,8 km i 2015 til 15,2 i 2018. Selv om utbyggingen av sykkelvei har økt i perioden etter 2015, rapporterte Bymiljøetaten at 12 av 26 planlagte km (måltall) ny infrastruktur ikke ble ferdigstilt i 2019. Avviket mellom måltall og resultat økte i 2020, noe som ble begrunnet med koronasituasjonen. Etaten har pekt på at flere av sykkelprosjektene i Oslo vil kreve byggesaksbehandling, dispensasjonssøknader, omregulering og grunnerverv. Det tar tid og påvirker framdriften. Bymiljøetaten har også trukket fram at de enkleste og mest lavthengende prosjektene er gjennomført, og at de gjenstående prosjektene blir mer komplekse og tidkrevende.

Formål:

Forvaltningsrevisjonens formål har vært å framskaffe relevant styringsinformasjon til bystyrets organer og eventuelt bidra til forbedringer i utbyggingen av og kvaliteten på kommunens sykkelveier.

Problemstilling:

Undersøkelsens problemstillinger har vært:

• I hvilken grad har kommunen iverksatt tiltak for å hindre at identifiserte utfordringer bidrar til forsinkelser i utbyggingen av sykkelveinettet?

• I hvilken grad er sykkelveinettets standard i tråd med gjeldende kvalitetsnormer?

Anbefalinger:

Kommunerevisjonen anbefaler Bymiljøetaten å vurdere tiltak for å

• forbedre risikostyringen knyttet til å unngå forsinkelser i sykkelveiprosjekter

• utbedre påpekte svakheter på de undersøkte delene av sykkelveinettet

Lenke til rapporten:

Rapport 3/2022 Sykkelsatsingen i Oslo