Rapport 3/2021 Kommunens støtteverktøy for krisehåndtering

Kommunerevisjonen har undersøkt om Oslo kommunes bruk av støtteverktøyene CIM, TRiO og Beredskapsportalen for krisehåndtering i den første fasen av covid-19 dekket kommunens behov og om brukerne var forberedt på å ta verktøyene i bruk. Dette er undersøkt i Beredskapsetaten, Bydel Bjerke, Bymiljøetaten, Sykehjemsetaten, Velferdsetaten og daværende Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid, nå Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester. 

Bruken av mal for situasjonsrapporter i CIM la til rette for effektiv deling av informasjon og bruken av TRiO fremstår som nyttig for å kunne vurdere målrettede tiltak. Samlet sett viser undersøkelsen likevel at Oslo kommunes primære støtteverktøy for krisehåndtering, CIM, i liten grad dekket kommunens behov for deling av informasjon og etablering av et felles situasjonsbilde slik det var brukt under håndteringen av covid-19. Det var nødvendig å tilpasse eller utvikle nye verktøy da krisen var et faktum. Brukerne var i varierende grad forberedt på å benytte verktøyet i krisesituasjonen. Kommunerevisjonen stiller spørsmål ved om opplæring og øving har vært tilstrekkelig, og om organiseringen av verktøyet har vært hensiktsmessig.

Bakgrunn:

Håndtering av en krise eller uønsket hendelse innebærer behov for samhandling, kommunikasjon og koordinering på tvers av nivåer og sektorer i en situasjon som avviker fra normalen, samtidig som aktørene kan stå under press. Covid-19- pandemien er en slik uønsket hendelse, som Oslo kommune har måttet håndtere siden senvinteren 2020. God bruk av støtteverktøy kan understøtte nødvendig samhandling, kommunikasjon og koordinering i en krise.

Formål:

Formålet med undersøkelsen har vært å bidra til at Oslo kommune har egnede verktøy for krisehåndtering, og at disse brukes på en god måte. Undersøkelsen gir informasjon til kontrollutvalget og bystyret, og kan med det bidra til deres tilsyn på feltet.

Problemstilling:

Dekker Oslo kommunes støtteverktøy for krisehåndtering kommunens behov, og er
brukerne forberedt på å bruke verktøyene i en beredskaps- eller krisesituasjon?

Anbefalinger:

Covid-19 har i karakter skilt seg fra ordinære krisehendelser ved at den har trukket mer ut i tid og har vært noe mindre tidskritisk og akutt enn andre krisehendelser. Dette bør hensyntas når kommunen vurderer tiltak basert på Kommunerevisjonens anbefalinger.

Kommunerevisjonen anbefaler at:
1. Byrådslederens kontor og Beredskapsetaten vurderer behovet for ytterligere tiltak slik at kommunen får krisestøtteverktøy som i større grad bidrar til å dekke kommunens behov for effektiv informasjonsutveksling og et felles situasjonsbilde.
2. Byråden for helse, eldre og innbyggertjenester, Beredskapsetaten, Bydel Bjerke, Bymiljøetaten, Sykehjemsetaten og Velferdsetaten vurderer behovet for tiltak slik at støttesystemene for krisehåndtering benyttes som tiltenkt, herunder behov for ytterligere kompetansetiltak.
3. Beredskapsetaten iverksetter nødvendige tiltak slik at påkrevde verdikartlegginger og risikovurderinger fullføres for CIM og TRiO.

Last ned rapporten:

Rapport 3/2021 Kommunens støtteverktøy for krisehåndtering