Rapport 3/2019 Oppsummering av utvalgte undersøkelser gjennomført i regnskapsrevisjonen 2018

I den ordinære regnskapsrevisjonen av bykasseregnskapet til Oslo kommune, er revisjonen innrettet slik at vi skal kunne bekreftet den enkelte bydel/etats årsregnskap som om vi skulle avgi egen revisjonsberetning. Kommunerevisjonen fører en revisjonsdialog med den enkelte virksomhet om funn fra årets regnskapsrevisjon. For utførelsen av den ordinære regnskapsrevisjonen, får kontrollutvalget informasjon om de forhold som ligger til grunn for revisjonsberetningen i kontrollutvalgets regnskapsmøte 24. april 2019. I foreliggende rapport tar vi opp forhold av betydning for internkontrollen på de områder det er utført særlige undersøkelser.

Bakgrunn

Vår hovedoppgave som regnskapsrevisor er å bekrefte at årsregnskapet i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Oslo kommune og at resultatet for regnskapsåret samsvarer med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Revisor skal vurdere om ledelsen har ordnet den økonomiske rapporteringen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. Gjennom revisjonen skal revisor også bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.

Rapportens hovedfunn

Det er meldt tiltak fro de fleste av de 15 undersøkelsene. Kommunerevisjonen følger opp om rutiner blir implementert slik de ulike virksomheter uttaler i svarbrev til Kommunerevisjonen.

I rapporten er det vurdert områder ved økonomiforvaltningen hvor det er sentraliserte rutiner eller kommunens interne tjenesteleverandører bidrar med sentrale rutiner eller undersøkelsene kan gi bidrag til å forstå den generelle interne kontrollen i kommunen.

Vi oppsummerer resultater fra Kommunerevisjonens IT-revisjoner gjennomført som en del av regnskapskapsrevisjonen i 2018. Formålet med IT-revisjonene er å gjennomgå og evaluere den interne kontrollen i og rundt IT-systemer som genererer grunnlag for transaksjoner i regnskapet, for å innhente en rimelig sikkerhet for at systemene er satt opp på en måte som underbygger riktig regnskapsrapportering.

Deretter følger en oppsummering av undersøkelser gjennomført i regnskapsrevisjonen i løpet av 2018 som har betydning for å vurdere kommunens etterlevelse av regler og retningslinjer innen økonomiforvaltningen.

Laste ned rapport

03-2019 Oppsummering av utvalgte undersøkelser 2018.pdf 0,7MB