Rapport 21/2023 Økonomisk sosialhjelp og økte levekostnader

Kommunerevisjonen har undersøkt om søknader om økonomisk sosialhjelp ble behandlet i samsvar med gjeldende regler i bydelene Gamle Oslo, Stovner, Søndre Nordstrand og Vestre Aker.

Problemstilling:

Behandles søknader om økonomisk sosialhjelp i samsvar med gjeldende regler?

Bakgrunn:

Økte levekostnader har ført til vanskeligere levekår for mange. Organisasjoner som står for matutlevering i Oslo, har meldt om økt pågang gjennom høsten 2022 og utover i 2023. Økonomisk sosialhjelp er en del av velferdssamfunnets sikkerhetsnett. Personer med behov for slik støtte er ofte i utsatte situasjoner. Sosialtjenesteloven har som formål å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet – herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig – og fremme en overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal videre bidra til at utsatte barn og unge og familiene deres får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Den skal også bidra til likeverd og forebygge sosiale problemer.

Formålet med undersøkelsen har vært å framskaffe informasjon om bydelenes behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp og avdekke eventuelle svakheter og avvik for å kunne bidra til forbedringer i kommunens arbeid på området.

Lenke til rapporten fra forvaltningsrevisjonen:

Rapport 21/2023 Økonomisk sosialhjelp og økte levekostnader (PDF)

En kort oppsummering av undersøkelsen

Presentasjon av rapporten (PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 96/2023:

Lenke til behandlingen