Rapport 2/2024 Eierskapskontroll av Oslobolig AS

Kommunerevisjonen har undersøkt om Oslo kommunes eierinteresser i Oslobolig AS er utøvd i samsvar med bystyrets vedtak og forutsetninger, lover og forskrifter og etablerte normer for god eierstyring. Byråden for næring og eierskap utøvde kommunens eierinteresser i undersøkelsesperioden fra 1. mars 2022 til 29. august 2023

Problemstilling:

Utøves kommunens eierinteresser i Oslobolig AS i samsvar med bystyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring?

Bakgrunn:

I juni 2023 var gjennomsnittlig kvadratmeterpris for boliger i Oslo 91 519 kroner. Ifølge Sykepleierindeksen for første halvår 2023, er under to prosent av boligene i Oslo og omegn tilgjengelige for en aleneboende med sykepleierlønn. Flere initiativer har blitt igangsatt de senere årene for å øke tilgangen til boligmarkedet, som for eksempel ulike boligkjøpsordninger og boliger utformet for ulike boformer. Oslo kommune har sammen med private aktører etablert selskapet Oslobolig AS som skal bidra til å skalere ulike boligkjøpsmodeller.

Formålet med Kommunerevisjonens eierskapskontroll er å gi informasjon til kontrollutvalget og bystyret om Oslo kommunes utøvelse av eierskapet i Oslobolig AS, og eventuelt bidra til forbedring på området.

Lenke til rapporten fra forvaltningsrevisjonen:

Rapport 2/2024 Eierskapskontroll av Oslobolig AS (PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 17/2024:

Lenke til behandlingen