Rapport 2/2022 Oppsummering av utvalgte undersøkelser gjennomført i regnskapsrevisjonen 2021

Gjennomgang av internkontroll og regelverksetterlevelse på ulike områder innenfor
økonomiforvaltningen er en del av regnskapsrevisjonen av Oslo kommune, og skal bidra
til å sikre at kommunens regnskap er avlagt uten vesentlig feilinformasjon samt være et
bidrag til å forebygge og avdekke misligheter og feil.

Kommunerevisjonen oppsummerer resultatene fra regnskapsrevisjon med vekt på kommunens økonomiske internkontroll i 2021 i en felles rapport som legges frem for kontrollutvalget. Dette vil bidra til at kontrollutvalget kan holde seg orientert om regnskapsrevisjonens arbeid, jf. kommuneloven § 24-2 om Revisors ansvar og myndighet og forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 om Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon.

Bakgrunn:

Regnskapsrevisjonens innhold er definert i kommuneloven. Vår hovedoppgave som regnskapsrevisor er å bekrefte at årsregnskapet og årsberetningen i det alt vesentlige er uten vesentlige beløpsmessige feil og avlegges i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Med kommuneloven følger det også en plikt til å vurdere risikoen for misligheter og feil som er av vesentlig betydning for årsregnskapet. Videre følger det at revisor skal vurdere om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrift.

Rapportens oppbygning:

Rapporten er i det følgende inndelt i to hovedkapitler. I kapittel 2 omtaler vi gjennomførte undersøkelser for regnskapsåret 2021 rettet mot internkontroll i økonomirapporteringen på lønns- og innkjøpsområdet. Her omtales også handlinger rettet mot mislighetsrisiko. I kapittel 3 omtales undersøkelser av IKT-systemer i 2021 som har betydning for økonomiforvaltning og regnskapsrapporteringen. Det er gjennomført handlinger mot IKT-systemer som håndterer både utgifter og inntekter.

Lenke til rapporten:

Rapport 2/2022 Oppsummering av utvalgte undersøkelser gjennomført i regnskapsrevisjonen 2021