Rapport 2/2021 Forebygging og oppfølging av mobbing og vold – Slemdal skole og Veitvet skole

Kommunerevisjonen har undersøkt om Slemdal skoles og Veitvet skoles arbeid med forebygging og oppfølging av mobbing og voldshendelser var tilfredsstillende.

Undersøkelsen viser at Slemdal skole arbeidet kontinuerlig og systematisk med forebygging, og at skolen i stor grad fulgte med på og fanget opp elever som opplevde krenkelser som mobbing og vold. Slemdal skole hadde en samlet over oversikt over hvilke elever den hadde planlagt tiltak for. Tiltakene framsto i hovedsak som målrettede og konkrete. Skolen hadde videre et system for å evaluere om tiltakene virket, følge opp tiltakene og endre dem ved behov.

Undersøkelsen viser videre at Veitvet skole i liten grad arbeidet kontinuerlig og systematisk med forebygging, noe som ga risiko for at den ikke ville fange opp elever som ble mobbet. Skolen manglet oppdaterte skriftlige planer for skolemiljøet som konkretiserte mål og tiltak basert på de lokale utfordringene på skolen. Det var i stor grad opp til lærerne på hvert enkelt trinn hvordan de jobbet med skolemiljøet.

Veitvet skoles oppfølging av elever som ikke hadde et trygt og godt skolemiljø var heller ikke tilfredsstillende. Det var stor risiko for at mistanker om at en elev ikke hadde et trygt og godt skolemiljø, ikke ville nå rektor. Dersom rektor ikke fikk beskjed, var det også risiko for manglende systematikk i skolens oppfølging. Skolens undersøkelser av mistanke om at en elev ikke hadde et trygt og godt skolemiljø, var av varierende kvalitet. Undersøkelsene var ikke oppdaterte, slik at det ikke framgikk om skolen hadde undersøkt utviklingen av elevenes situasjon. Det tyder på at det kunne ta tid før undersøkelser ble iverksatt.

Veitvet skole hadde ikke en samlet oversikt over hvilke elever den hadde planlagt å sette inn tiltak for. Kommunerevisjonen mener det er svært alvorlig at lærerne som skulle iverksette tiltak for elever, ikke hadde fått god nok informasjon om hva de skulle gjøre. Videre er det alvorlig at skolen ikke hadde dokumentert sin oppfølging av elevene.

Bakgrunn og problemstilling:

I Oslo svarer en høyere andel av elevene i Elevundersøkelsen enn i Bergen, Trondheim og Stavanger at de blir mobbet. Det har vært lite endring siden 2016.

Kommunerevisjonen har undersøkt arbeidet med å forebygge og følge opp mobbing og vold på to grunnskoler. Undersøkelsen har hatt følgende problemstilling:

  • Er skolenes arbeid med forebygging og oppfølging av mobbing og voldshendelser tilfredsstillende?

Anbefalinger:

På bakgrunn av undersøkelsens funn har Kommunerevisjonen anbefalinger til Slemdal skole, Veitvet skole og Utdanningsetaten.

Slemdal skole bør

• iverksette tiltak for i større grad å dokumentere alle tiltak rettet mot enkeltelever

• vurdere om alle lærere med tjenstlig behov for tilgang til informasjon om skolens planlagte tiltak for elever har tilgang

Veitvet skole bør

• iverksette tiltak for å jobbe mer systematisk med sitt forebyggende arbeid

• opprette skriftlige planer for skolemiljøet med konkrete mål og tiltak basert på de lokale utfordringene på skolen

• legge til rette for at lærere varsler rektor ved enhver mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø

• opprette et system for å systematisere og ivareta informasjon fra varsler og kartlegginger, slik at rektor får en overordnet oversikt over hvordan elevene på skolen har det

• sikre at skolen dokumenterer − undersøkelser av om elevene har et trygt og godt skolemiljø, herunder om den hører involverte elever − at den setter inn egnede tiltak for alle elever som opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø − sin vurdering av tiltakenes virkning

• iverksette tiltak for å sikre at tilgang til personopplysninger er i samsvar med tjenstlig behov

Begge skoler bør

• vurdere et system for å opprette korte og skjematiske aktivitetsplaner

• vurdere tiltak for å gjøre ansatte tryggere i håndtering av vold og mulig nødrett/nødvergesituasjoner

Utdanningsetaten bør

• gjøre en skriftlig risikovurdering knyttet til ivaretakelse av personopplysninger i skolenes oversendelse av varsler til etaten

• vurdere egnede tiltak for å sikre at personopplysninger ikke kommer på avveie når skoler skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller

Last ned rapporten:

Rapport 2/2021 Forebygging og oppfølging av mobbing og vold – Slemdal skole og Veitvet skole