Rapport 2/2020 To byråders oppfølging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene

Kommunerevisjonen har i 2019 gjennomført en beskrivende undersøkelse av oppfølging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene i virksomhetene underlagt byråden for miljø og samferdsel og daværende byråd for eldre, helse og arbeid i perioden 1. januar 2018 – 31. august 2019.

Undersøkelsen viser at de to byrådsavdelingene, med unntak for daværende Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten, i liten grad hadde fokus på arbeidstidsbrudd i de to sektorene i undersøkelsesperioden. For Energigjenvinningsetatens del ble det ekstra oppmerksomhet på arbeidstidsbrudd fra februar 2019. Virksomhetene i sektorene hadde i all hovedsak bekreftet i årsberetningene at de hadde på plass rutiner som sikret etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene. Virksomhetene hadde også helt eller delvis tatt i bruk arbeidstidsregistreringssystemet GAT, som kan gi god styringsinformasjon om status på området. Mange virksomheter hadde dessuten iverksatt ytterligere tiltak for å unngå brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Likevel var det mange brudd på bestemmelsene i en rekke virksomheter uten at det ble et tema i styringsdialogen mellom virksomhetene og byrådsavdelingene

Bakgrunn

Gjennom blant annet oppslag i media kom det høsten 2019 informasjon om omfattende brudd på arbeidstidsbestemmelsene i virksomhetene underlagt byråden for miljø og samferdsel. NRK skrev første gang om brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Energigjenvinningsetaten 29. august 2019, og meldte da om 500 brudd. Den 11. oktober skrev NRK om 15 000 brudd i miljø- og samferdselssektoren, mens NRK 18. oktober 2019 oppga å ha avdekket 65 000 arbeidstidsbrudd ved kommunens sykehjem.

Kontrollutvalget besluttet 22. oktober 2019 (sak 88) at Kommunerevisjonen skulle gjennomføre en beskrivende undersøkelse av oppfølgingen av arbeidstidsbrudd i kommunen. Undersøkelsen skulle omfatte virksomheter under byråden for miljø og samferdsel og daværende byråd for eldre, helse og arbeid, som er sektorer med høy grad av turnusarbeid og beredskapstjenester.

Kommunerevisjonens rapport 2/2020 To byråders oppfølging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene bygger på en beskrivende undersøkelse. Rapporten inneholder dermed ikke vurderinger, konklusjoner eller anbefalinger.

Formål og problemstilling

I henhold til kontrollutvalgets vedtak i sak 88/19 var formålet å besvare følgende spørsmål gjennom en beskrivende undersøkelse:

  1. Hva byrådet har gjort når for å skaffe oversikt?
  2. Hvilke tiltak byrådet har iverksatt i sektoren og når?
  3. Hvilke tiltak etatene har iverksatt?
  4. Hvilken informasjon byrådet har gitt bystyret og når?
  5. Hvilke verktøy kommunen har for å overvåke arbeidstid og styrker/svakheter ved disse?

Last ned rapporten

Rapport 2/2020 To byråders oppfølging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene