Rapport 19/2023 Tilfluktsrom

Kommunerevisjonen har undersøkt om tilfluktsrom eid av Oslo kommune og Sporveien AS er tilgjengelige i henhold til aktuelle krav. De reviderte virksomhetene har vært Beredskapsetaten, Bymiljøetaten, Oslobygg KF og Sporveien AS.

Problemstilling:

Er kommunalt eide tilfluktsrom tilgjengelige?

Bakgrunn:

Tilfluktsrom er permanente beskyttelsesrom som skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger. Som eier av offentlige og private tilfluktsrom har Oslo kommune og Sporveien ansvar for flere forhold, blant annet å utstyre og vedlikeholde rommene og bidra til å klargjøre og drifte dem i en krigssituasjon.

Kommunerevisjonen gjennomførte i 2023 en forvaltningsrevisjon av tilfluktsrom eid av Oslo kommune og Sporveien AS, og om disse var tilgjengelige i henhold til aktuelle krav. Flere av tilfluktsrommene var ikke holdt i forsvarlig stand. Det kan ha alvorlige konsekvenser at plasseringen av ansvaret i kommunen for å bistå Sivilforsvaret med å klargjøre de offentlige tilfluktsrommene i en krigssituasjon ikke var avklart. Manglene og svakhetene gir risiko for en ineffektiv eller mangelfull klargjøring av kommunens offentlige og private tilfluktsrom og for at rommene ikke blir satt i drift innenfor fristen på 72 timer i en krigssituasjon. Samlet sett viser undersøkelsen at kommunens og Sporveien AS’ tilfluktsrom i liten grad var tilgjengelige i henhold til aktuelle krav.

Lenke til rapporten fra forvaltningsrevisjonen:

Rapport 19/2023 Tilfluktsrom (PDF)

En kort oppsummering av undersøkelsen:

Presentasjon av rapporten (PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 85/2023:

Lenke til behandlingen