Rapport 18/2023 Oslo Origos arbeid med digitalisering av Oslo kommune

Kommunerevisjonen har undersøkt hvilke vurderinger som lå til grunn for valg av produktområdene høsten 2021. I tillegg har vi sett på hvilke vurderinger som har ligget til grunn i områdene Bo hjemme lenger og Tilgang til barnehage.

Problemstillinger

  • Er framdrift og resultater i Oslo Origos digitaliseringsarbeid i tråd med forventninger og mål?
  • Er byråd for helse, eldre og innbyggertjenesters styring av Oslo Origo egnet til å oppnå best mulig resultater av etatens digitaliseringsarbeid?

Bakgrunn

Digitalisering av Oslo kommune er viktig for å effektivisere tjenesteleveransene, forbedre kommunikasjonen med innbyggerne, øke tilgjengeligheten av offentlige tjenester og legge grunnlaget for innovasjon og bærekraftig utvikling i byen.

Rapporten fra forvaltningsrevisjonen

Rapport 18/2023 Oslo Origos arbeid med digitalisering av Oslo kommune (PDF)

Kommunerevisjonen gjennomførte i 2023 en forvaltningsrevisjon av Oslo Origos arbeid med digitalisering av Oslo kommune. Forvaltningsrevisjonen viste at Oslo Origo hadde lagt et godt grunnlag for videre digitalisering, men at framdriften så langt synes å ha vært for lav. Det var videre en tydelig visjon for hvordan kommunen ønsket å framstå digitalt, men det var svakheter i Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenesters styring, særlig ved at det ikke var iverksatt korrigerende tiltak for å øke framdriften i Oslo Origos arbeid.

En kort oppsummering av undersøkelsen

Presentasjon av rapporten (PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 78/2023

Sak 78/2023 i einnsyn