Rapport 18/2021 Ruters ruteplanlegging

Kommunerevisjonen har undersøkt hvordan Ruter arbeider med endringer i kollektivtilbudet i Oslo, og i hvilken grad endringene bidrar til at flere får et bedre tilbud.

Bakgrunn:

Kommunerevisjonen har undersøkt Ruters arbeid med ruteendringer i Oslo. Lokal rutetransport er i en lovpålagt oppgave. Ruter skal tilby et brukervennlig, attraktivt, effektivt og pålitelig kollektivtilbud for alle kundegrupper. Som en del av ansvaret fatter selskapet vedtak som gjelder enkeltruter eller holdeplasser i saker som angår ruteplanen. Ruter skal også bidra til styrket markedsandel ved at flere velger kollektivtransport fremfor bil, samt å styrke samspillet mellom gange, sykkel og kollektiv. Selskapet er i så måte viktig for at eierne når sine samferdsels- og miljøpolitiske mål.

Koronapandemien har ført til at færre reiser kollektivt. Inntektstapet er så langt blitt kompensert fra det offentlige. Dersom passasjernedgangen vedvarer også etter koronapandemien, må selskapet redusere sin aktivitet om ikke de tapte inntektene dekkes av det offentlige. Følgen kan være at Ruter må foreta en rekke endringer i rutetilbudet for å tilpasse aktiviteten til inntektene.

Endringer i rutetilbudet har direkte påvirkning i innbyggernes liv, og beslutninger om ruteendringer bør være preget av gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Ruteendringer som er gjennomført de senere årene har i noen tilfeller vekket reaksjoner fra privatpersoner, næringsliv og politikere, og det er stilt spørsmål ved hva Ruter legger til grunn for endringer i kollektivtilbudet, og om endringene fører til et bedre tilbud for innbyggerne.

Formål:

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å bidra til forbedringer i selskapets arbeid med kollektivtilbudet og til økt gjennomsiktighet for publikum, folkevalgte og andre.

Problemstilling:

Hvordan arbeider Ruter med endringer i kollektivtilbudet i Oslo, og i hvilken grad bidrar endringene til at flere får et bedre tilbud?

Anbefalinger:

Kommunerevisjonen anbefaler at Ruter i arbeidet med ruteendringer

• etablerer retningslinjer for gjennomføring og dokumentasjon av analyser og vurderinger som skal gjøres i forbindelse med beslutninger om ruteendringer

• viderefører sitt arbeid med å styrke datagrunnlaget knyttet til publikums preferanser

• vurderer hvordan bydelsutvalgene i større grad kan involveres når vesentlige endringer i holdeplasstruktur skal gjennomføres

• etablerer rutiner for kvalitetssikring og internkontroll av analyseprosessen

• etablerer rutiner og retningslinjer for evaluering av effekter og konsekvenser av gjennomførte ruteendringer.

Lenke til rapporten:

Rapport 18/2021 Ruters ruteplanlegging