Rapport 17/2023 Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 12/2020 Oppfølging av personer med ruslidelser

I denne oppfølgingsundersøkelsen har Kommunerevisjonen undersøkt om byrådet, byråden for arbeid, inkludering og sosiale tjenester, Bydel Alna og Bydel Nordstrand har iverksatt varslede tiltak og fulgt opp føringer fra behandlingen av rapport 12/2020 Oppfølging av personer med ruslidelser. Undersøkelsen har også omfattet en kartlegging av alle bydelers rutiner og systemer for oppfølging av personer med rusproblemer.

Problemstilling:

I oppfølgingsundersøkelsen har Kommunerevisjonen undersøkt om byrådet har fulgt opp bystyrets vedtak og om byråden for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Bydel Alna og Bydel Nordstrand har iverksatt meldte tiltak og fulgt opp vedtak og føringer fra behandlingen av rapport 12/2020 i bystyrets organer. Kommunerevisjonen har også kartlagt rutiner og systemer for oppfølging av personer med rusproblemer i alle bydeler.

Bakgrunn:

Kommunerevisjonen gjennomførte i 2020 en forvaltningsrevisjon av Bydel Alna og Bydel Nordstrands oppfølging av personer med ruslidelser. Forvaltningsrevisjonen viste mange eksempler på at personer med ruslidelser fikk tett oppfølging i begge bydelene. Samtidig viste undersøkelsen at de to bydelenes arbeid ikke var tilstrekkelig systematisk. Det var spesielt svakheter og mangler knyttet til kartlegging av brukerne og dokumentasjon av vurdering av tjenestebehovet. Dette ga risiko for at brukerne ikke fikk tilbud i samsvar med sine behov.

Personer med ruslidelser er blant de mest sårbare innbyggerne i Oslo. Mange har omfattende helse- og levekårsutfordringer. Redusert livskvalitet, manglende utdanning, arbeid og inntekt, sosial isolasjon og for tidlig død er blant de mest alvorlige følgene av rusproblemer. Mange kan ha alvorlige psykiske lidelser i tillegg. Det kan være krevende å gi tjenester til de dårligst fungerende. De har ofte sammensatte utfordringer og trenger koordinert innsats fra NAV, kommunehelsetjenesten og ulike deler av spesialisthelsetjenesten. Svikt i tjenesteytingen og i samarbeidet mellom tjenestene kan ha alvorlige konsekvenser for brukerne.

Lenke til rapporten fra forvaltningsrevisjonen:

Rapport 17/2023 Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 12/2020 Oppfølging av personer med ruslidelser (PDF)

Kontrollutvalget behandlet rapporten i sak 75/2023:

Lenke til behandlingen