Rapport 17/2021 Oppfølging etter rapport 9/2018 Bydelenes forebygging av utenforskap blant barn og unge

I denne oppfølgingsundersøkelsen har Kommunerevisjonen undersøkt om byråden for arbeid, integrering og sosiale tjenester og alle 15 bydeler hadde iverksatt varslede tiltak og fulgt opp føringer fra behandlingen i bystyrets organer av Kommunerevisjonens rapport 9/2018 Bydelenes forebygging av utenforskap blant barn og unge.

Bakgrunn:

De fleste unge i Norge lever trygge og gode liv. Samtidig er det for mange som av ulike årsaker står i fare for å havne i utkanten av eller utenfor fellesskapet. Et slikt «utenforskap» er gjerne kjennetegnet ved lite eller ikke fullført utdanning og lav eller ingen yrkesdeltakelse, men gjerne også ved liten deltakelse i og bidrag til hverdagsliv og lokalsamfunnet. Viktige faktorer som kan gi risiko for utenforskap, er psykiske helseproblemer, ensomhet, mobbing, rusproblemer, fattigdom, omsorgssvikt, nedsatt funksjonsevne, manglende inkludering, frafall i videregående skole mv.

Kommunerevisjonens forvaltningsrevisjon, rapport 9/2018, viste at det ble gjennomført et betydelig forebyggende arbeid innenfor ulike tjenesteområder i bydelene, og at bydelene hadde en rekke ulike tiltak og aktiviteter rettet mot å forebygge utenforskap. Undersøkelsen viste imidlertid også at det var til dels betydelig variasjon mellom bydelene. Samlet sett var det mangler eller svakheter spesielt knyttet til tilbudet for ungdom over 18 år, åpningstidene i bydelenes fritidsklubber og ulike økonomiske støtteordninger som dekning av medlemskontingent, utlån av sportsutstyr og ungdomsjobber.

Formål og problemstilling:

I denne oppfølgingsundersøkelsen har Kommunerevisjonen undersøkt om byråden for arbeid, integrering og sosiale tjenester og bydelene hadde iverksatt varslede tiltak og fulgt opp føringer fra behandlingen av Kommunerevisjonens rapport 9/2018 i bystyrets organer.

Kontrollutvalget har videre bedt Kommunerevisjonen om å utvide oppfølgingsundersøkelsen med to beskrivende elementer:

• gi informasjon om hvorvidt koronapandemien har ført til økt utenforskap for barn og unge.

• gi en oppdatert versjon av vedlegget i rapport 9/2018 som viste alle bydelenes forebyggende tiltak for barn og unge mellom 10–23 år, slik som fritidsklubber og sosiale møtesteder, fysisk aktivitet, kulturaktiviteter, tilskuddsordninger, mm.

Konklusjon:

Kommunerevisjonens konklusjon er at byråden for arbeid, integrering og sosiale tjenester hadde iverksatt varslede tiltak og at bydelene i all hovedsak hadde iverksatt varslede tiltak.

Konklusjonen er videre at byråden for arbeid, integrering og sosiale tjenester har fulgt opp føringene fra behandlingen av rapport 9/2018 i bystyrets organer. Undersøkelsen tyder også på at bydelene samlet sett i stor grad har fulgt opp disse føringene.

Alle bydelene hadde nå ulike støtteordninger til barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter og hadde samarbeid med idrettslag mv. med varierende omfang og innhold. Undersøkelsen tyder på at alle bydelene nå hadde en eller flere utlånsordninger av sportsutstyr.

Ni av bydelene hadde benyttet nye metoder eller arenaer for barn og unges medvirkning og noen hadde i tillegg også styrket eksisterende ordninger. For de øvrige seks bydelene ble det ikke pekt på endringer i barn og unges muligheter for å medvirke, men det ble vist til videreutvikling av de kanalene som også var benyttet i 2018.

Lenke til rapporten:

Rapport 17/2021 Oppfølging etter rapport 9/2018 Bydelenes forebygging av utenforskap blant barn og unge