Rapport 17/2019 Eierskapskontroll, Samfunnsansvar i konsern - Sporveien AS

Kommunerevisjonen har undersøkt eieroppfølgingen av Sporveiskonsernets ivaretagelse av samfunnsansvar.

Både byråden og morselskapet hadde etablert rutiner og praksis for eierstyringsdialogen som kunne bidra til en ryddig dialog og etterlevelse av aksjelovgivningens krav. Både byråden og morselskapets styre hadde kjennskap til relevante samfunnsansvarsområder for selskapet/konsernet og oppga å følge opp risiko. Det var likevel enkelte svakheter og forbedringsområder, blant annet knyttet til rapportering og oppfølging av risiko. Videre fikk ikke morselskapets styre som eier informasjon om arbeid med og risiko knyttet til alle samfunnsansvarsområdene i datterselskapene.

Bakgrunn

Det er viktig at befolkningen kan ha tillit til at kommunalt eide selskap opptrer ansvarlig og ryddig. Samfunnsansvar er definert i Melding til Stortinget 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap som «det ansvar selskapene kan forventes å påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten». Det fremgår av kommunens eierstyringsprinsipper at manglende ivaretagelse av samfunnsansvar kan medføre økonomisk tap og tap av omdømme for kommunen. Det kan i tillegg argumenteres for at offentlig eide aksjeselskapers ivaretagelse av samfunnsansvar har en viktig egenverdi, for eksempel at selskap opptrer etisk forsvarlig.

Sporveien har ansvaret for en samfunnskritisk tjeneste ved at konsernet leverer transporttjenester i Oslo. Ivaretagelse av samfunnsansvar er i flere tilfeller sentralt for konsernets oppdrag, for eksempel når det gjelder samfunnssikkerhet (som beredskap) og anskaffelser (som materiell). Videre er Sporveien en viktig aktør for å realisere kommunens vedtatte miljømål.

Organisering av offentlig virksomhet etter aksjeselskapsmodellen innebærer andre forutsetninger for styring enn for eksempel etatsmodellen. Formålet med denne typen organisering er ofte knyttet til kostnadseffektivitet, tjenestekvalitet, konkurranseutsetting, oppgave- og ansvarsfordeling og oversiktlighet (Veileder i selskapskontroll, NKRF: 2018). Samtidig forsvinner den direkte instruksjonsretten, hvilket reduserer mulighetene for løpende politisk styring. Dette innebærer en risiko for mindre demokratisk transparens, kontroll og oppfølging, ettersom avstanden blir større mellom det politiske nivået og forvaltningen av felleskapets verdier. Denne risikoen kan øke ved organisering etter konsernmodellen, særlig hvis flere organisatoriske nivåer – datterselskaper, med eventuelle egne datterselskaper – opprettes under ett morselskap.

Videre, og også som en konsekvens av konsernmodellen, kan det oppstå spenninger mellom det enkelte aksjeselskaps juridiske selvstendighet på den ene siden, og det faktum at konsern ofte drives som en økonomisk og organisasjonsmessig enhet hvor det er en målsetting å utnytte konsernets ressurser optimalt, ref. blant annet NOU 1996:3 Ny aksjelovgivning. Det kan for eksempel være risiko for interessekonflikt mellom konsernet (som eier) og et datterselskap.

Reell dialog og informasjonsutveksling mellom eier og selskap er viktig for at kommunen og morselskap som eier skal kunne følge opp ivaretagelse av samfunnsansvar.

Formål

Formålet med undersøkelsen har vært å gi informasjon om kommunens og Oslo Sporveier AS utøvelse av eierskap og bidra til å utvikle eierstyringen i Oslo kommune.

Problemstilling

Problemstillingen har vært følgende:

  • Er eieroppfølgingen av selskapets ivaretagelse av samfunnsansvar tilfredsstillende?

Problemstillingen besvares ved å undersøke om eier, henholdsvis byråd/byrådsavdeling og de som utøver eierskap i datterselskap

  • har sørget for en tilfredsstillende styringsdialog
  • har god kjennskap til hvilke samfunnsansvarsområder som er relevante for selskapene, og hvilken risiko selskapene står overfor innenfor de ulike samfunnsansvarsområdene
  • har forsikret seg om at selskapene har identifisert vesentlige risikoområder ved selskapenes drift
  • har klargjort om selskapene har etablert hensiktsmessige systemer og rutiner som kan bidra til å redusere risikoen for uønskede hendelser

Anbefalinger

Gitt undersøkelsens karakter gis det ikke anbefalinger.

Last ned rapporten

Rapport 17/2019 Eierskapskontroll, Samfunnsansvar i konsern - Sporveien AS