Rapport 16/2021 Behandling av varsler i den sentrale varslingsordningen

Kommunerevisjonen har undersøkt om varsler til sentral varslingsordning behandles på en tilfredsstillende måte. Dette er gjort ved å undersøke behandlingen av varsler som i 2019 og 2020 ble rettet mot Bydel Søndre Nordstrand og Utdanningsetaten.

Hovedbudskap:

Saksbehandlingstiden synes gjennomgående som lang. Det var eksempler på opphold i saksbehandlingen i Sentralt varslingsråd, Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester, Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Bydel Søndre Nordstrand og Utdanningsetaten uten at det var klare særegne forhold som kunne forklare dette. Det var etablert et system som bidro til at varsler ble undersøkt, men det var likevel enkelte varsler som ikke var undersøkt. Systemet la i stor grad opp til at saksbehandlingen foregikk i underliggende virksomheter. Dette ga risiko for ulik behandling av varslene på tvers av kommunens virksomheter.

Det var utarbeidet rutiner som kunne bidra til at habilitet ble vurdert, men det var likevel en sak der Byrådsavdelingen for helse, eldre og innbyggertjenester ikke sikret en habil behandling av varslene rettet mot en bydelsdirektør.

Bakgrunn:

En velfungerende varslingsordning er viktig for å avdekke kritikkverdige forhold i kommunen. Med kritikkverdige forhold menes i denne sammenheng forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheter eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, jf. arbeidsmiljøloven § 2A-1.

I Kommunerevisjonens arbeid med oppfølging av enkeltvarsler har vi sett flere svakheter knyttet til oppfølgingen av konkrete varsler, herunder eksempler på at behandlingen i linjen har tatt lang tid. En varslingsordning som ikke fungerer tilfredsstillende, gir risiko for blant annet negative konsekvenser for varslere, mangelfulle vurderinger av uheldige hendelser, dårligere omdømme og manglende likebehandling samt at kritikkverdige forhold ikke avdekkes og rettes opp, men vedvarer.

Formål:

Formålet har vært å gi kontrollutvalget og bystyret informasjon om Oslo kommune har en tilfredsstillende oppfølging av varsler til sentral varslingsordning.

Problemstilling:

Behandles varsler til sentral varslingsordning på en tilfredsstillende måte?

Anbefalinger:

Kommunerevisjonen anbefaler Byrådslederens kontor, Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester, Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Bydel Søndre Nordstrand og Utdanningsetaten å vurdere tiltak for å redusere saksbehandlingstiden.

Kommunerevisjonen anbefaler Byrådslederens kontor, Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester og Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap å vurdere tiltak for å sikre likebehandling av varselssaker på tvers av virksomheter.

Kommunerevisjonen anbefaler Bydel Søndre Nordstrand og Utdanningsetaten å vurdere tiltak for å sikre at tiltak mot gjengjeldelse blir vurdert ut fra sakens innhold.

Kommunerevisjonen anbefaler Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester og Bydel Søndre Nordstrand å vurdere tiltak som sikrer habiliteten i saksbehandlingen av alle varslingssaker.

Lenke til rapporten:

Rapport 16/2021 Behandling av varsler i den sentrale varslingsordningen