Rapport 16/2020  - Beredskap og håndtering av koronautbruddet - Erfaringsoppsummering smittevernberedskap og samferdsel

Kommunerevisjonen har gjennomført en beskrivende undersøkelse av beredskap og håndtering av koronautbruddet innenfor smittevern og samferdsel. Den er av begrenset omfang og går ikke i detalj. Undersøkelsesperioden har i hovedsak vært februar–september 2020.

Rapporten beskriver noen vesentlige elementer i håndteringen av smittevernberedskap og kollektivtransport og trekker frem noen aktuelle læringspunkter. Læringspunktene er blant annet knyttet til overordnet planverk, smittevernberedskap, verktøy for smittesporing og utveksling av erfaringer mellom relevante aktører.

Bakgrunn:

Norske og utenlandske myndigheters respons på koronapandemien har vært ekstraordinær, svært kraftfull og inngripende og med betydelige konsekvenser for kommunens innbyggere, kommunale og private virksomheter og frivillige organisasjoner. Det er derfor svært viktig å lære av erfaringene og få mer kunnskap om hvordan kommunen har håndtert krisen slik at Oslo kommune står godt rustet til å møte lignende situasjoner framover.

Kontrollutvalget vedtok i møte 26. mai 2020 (sak 49) at Kommunerevisjonen skulle gjennomføre en erfaringsoppsummering/forvaltningsrevisjon om Oslo kommunes beredskap og håndtering av koronautbruddet. Kontrollutvalget vedtok blant annet at

«Kommunerevisjonen gjennomfører med umiddelbar oppstart en undersøkelse av kommunens forarbeid/beredskap, håndtering av koronapandemien etter utbruddet og ettervirkninger og følger av koronapandemien, i tråd med det som er skissert i denne saken. Undersøkelsen rapporteres i 4. kvartal 2020.»

Undersøkelsen var ment å være fleksibel med hensyn til hvilke spor som forfølges, hvor mye som ble gjennomført som forvaltningsrevisjon og hvor mye som ble en rent beskrivende oppsummering av erfaringer og læringspunkter. Denne rapporten er tredje delrapport knyttet til denne bestillingen. Den gir en beskrivende oppsummering av erfaringer og læringspunkter knyttet til smittevernberedskap generelt og innen kollektivtrafikk. Den er basert på en undersøkelse av begrenset omfang som ikke går i detalj. Undersøkelsen beskriver noen vesentlige elementer i håndteringen av smittevernberedskap og kollektivtransport og trekker frem noen aktuelle læringspunkter. I behandlingen av saken i kontrollutvalget ble blant annet smittevernberedskap og samferdsel særlig nevnt som viktige områder å undersøke.

Formål:

Formålet med denne delen av koronaundersøkelsen har vært å relativt raskt få fram noen vesentlige erfaringer med kommunens håndtering av koronapandemien når det gjelder smittevernberedskap generelt og innen kollektivtrafikken og dermed kunne bidra til at Oslo kommune står bedre rustet til å møte lignende situasjoner framover.

Problemstilling:

Erfaringsoppsummeringen i denne rapporten er relatert til følgende hovedspørsmål:

Hvorfor ble det mangel på smittevernutstyr og hva er gjort for å unngå mangel på smittevernutstyr framover?
I hvilken grad hadde bydelene/Helseetaten arbeidsverktøy som kunne understøtte arbeidet med smittesporing, og hva er gjort for å forbedre smittesporingen?
Hvilken beredskap og tiltak har kommunen og de aktuelle kollektivtrafikkselskapene hatt med hensyn til trygg transport under koronautbruddet?


Anbefalinger:

Denne rapporten er beskrivende og det gjøres ikke vurderinger opp mot revisjonskriterier slik det gjøres i en forvaltningsrevisjon.

Last ned rapporten:

Rapport 16/2020 - Beredskap og håndtering av koronautbruddet - Erfaringsoppsummering smittevernberedskap og samferdsel