Rapport 16/2019 Medvirkning i reguleringsplaner

Kommunerevisjonen har undersøkt om Plan- og bygningsetaten sørget for at innbyggerne fikk tilstrekkelig mulighet til å medvirke i plansaker i perioden 2015 til 2018.

Plan- og bygningsetaten sørget ikke i tilstrekkelig grad for at innbyggerne fikk mulighet til å medvirke i alle plansaker. Blant annet hadde etaten ikke rutiner eller en enhetlig praksis som kunne sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging. Plan- og bygningsetaten hadde i undersøkelsesperioden heller ikke rutiner eller en etablert praksis som sørget for medvirkning etter beste praksis i alle egne plansaker.

Plan- og bygningsetaten hadde rutiner som kunne støtte opp om etatens ansvar for å påse at det legges til rette for medvirkning i planer som utarbeides av andre, men den ivaretok ikke dette ansvaret fullt ut. Etaten oppfordret forslagsstillere til medvirkning utover lovens minstekrav, men stilte ikke krav om slik medvirkning.

Det så ut til at etaten i den senere tid hadde sørget for bedre medvirkning og hadde ambisjoner og planer for ytterligere forbedringer.

Bakgrunn

Oslo har vært blant Europas raskest voksende hovedsteder. Deler av byen har blitt transformert, andre deler av byen står overfor store endringer. Som planmyndighet forvalter Plan- og bygningsetaten et område av stor betydning for byens innbyggere, både når den utarbeider egne planer, og når den behandler innsendte planforslag.

Gode prosesser med medvirkning fra innbyggere har blitt trukket fram som en forutsetning for at Oslo skal kunne møte nye utfordringer og dra nytte av mulighetene som kommer med en fortsatt betydelig befolkningsvekst. Med medvirkning menes enkeltpersoner og gruppers rett til å kunne delta i og påvirke beslutningsprosesser (NOU 2001: 7). At det er medvirkning i planprosesser, betyr at innbyggerne i et samfunn selv er med på å planlegge sin framtid, men betyr ikke at de nødvendigvis får bestemme utfallet av en plan.

Formål

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å gi kontrollutvalget og bystyret informasjon om medvirkning i planprosesser, inkludert fra innbyggere som trenger særlig tilrettelegging for å delta. Forvaltningsrevisjonen skulle bidra til å avdekke eventuelle svakheter i kommunens arbeid med å sikre innbyggermedvirkning, og skulle på den måten kunne bidra i kommunens forbedringsarbeid.

Problemstilling

Kommunerevisjonen har undersøkt om Plan- og bygningsetaten sørger for at innbyggerne får tilstrekkelig mulighet til å medvirke i plansaker, gjennom å besvare følgende underproblemstillinger:

  1. Har Plan- og bygningsetaten rutiner og etablert praksis som sørger for at kravene til medvirkning i plansaker blir oppfylt?
  2. Sørger etaten for medvirkning fra innbyggerne etter beste praksis når den fremmer egne planer?
  3. Bidrar Plan- og bygningsetaten til at medvirkningen blir tilfredsstillende gjennomført og dokumentert av forslagsstillere i innsendte reguleringsplanforslag?
  4. Har etaten rutiner og etablert praksis for å behandle og kommentere innspill?

Anbefalinger

Kommunerevisjonen anbefaler Plan- og bygningsetaten å:

  • tilstrebe medvirkning etter beste praksis i alle plansaker, egne og innsendte
  • konkretisere hvordan den i arbeidet med egne og innsendte planer skal vurdere hvilke grupper som trenger spesiell tilrettelegging for å kunne medvirke, og sikre at den tilrettelegger for at disse gruppene aktivt kan medvirke i planprosesser
  • videreføre arbeidet med metodeutvikling knyttet til medvirkning og tilsvarende evaluere og systematisere medvirkningstiltak
  • iverksette tiltak for å forbedre ivaretakelsen av påseansvaret for at forslagsstiller legger til rette for tilstrekkelig medvirkning i innsendte planer
  • forbedre håndteringen av innspillene som kommer inn, dette særlig med tanke på hvordan de kommenteres der innspillene ikke fører til endringer av planen

Last ned rapporten

Rapport 16/2019 Medvirkning i reguleringsplaner